Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren zijn. Zonder wedergeboorte komt niemand in het rijk van Christus. 1) Door de zonde hebben we den dood verdiend en zijn we van God verstooten geworden. De levensgemeenschap ligt in Adam verbroken. We moeten dus weer in de levensgemeenschap met God gebracht worden, zuülen we het leven bezitten, dat blijft tot in eeuwig heid. Gods Geest maakt levend. Hij brengt door het zaligmakend geloof den zondaar in gemeenschap met Christus. Denzulken worden cle weldaden, door Christus verworven, toegekend. In Christus zijn ze dan rechtvaardig voor God en erfgenamen des eeuwigen levens. Door 't geloof worden deze zegeningen omhelsd en genoten. Door 't geloof wordt Christus gekend als Hij Zich aan de zielen Zijner kinderen openbaart. De kracht van Christus openbaren zij in het verlaten der wereld. Het geluid des Geestes wordt geopen baard in een belijdenis van eigen doemwaardigheid en onmacht en in het noemen van de vrije genade Gods en Zijn eeuwige onveranderlijke liefde, geopenbaard in Christus Jezus, bewezen aan hen. In Christus hebben ze dus alles. Hij is hun daarom dierbaarder dan iets. Hun pelgrims liecl luidt :

Meer dan goud en diamanten,

Is mijn ziele Jezus waard.

Zonder Hem geen stervensvreugde,

Zonder Hem geen troost op aard'.

De eenige troost is Hem toe te behoorei. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij bewaart getrouw en veilig. Hij verlost uit alle geweld des duivels. In Hem zijn ze geborgen voor tijd en eeuwigheid. In Zijn kracht strijden ze. Door Zijn kracht zullen ze overwinnen.

Dat is hun troost onder het lijden.

Dat is hun kracht onder het strijden.

Meer dan overwinnaars zullen ze bevonden worden in Hem, Die hen heeft lief gehad.

IV. Meer dan Overwinnaars.

De geloovigen weten dat zij in de wereld verdrukking zullen hebben. Jezus Zelf heeft het hun gezegd.2) Zij

1) Joh. 3.

2) Joh. 16 : 33.

Sluiten