Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang inderdaad zulk eene „belijdende Volkskerk" bestaan heeft. Zij is dus geen fictie, maar eenvoudig een historisch feit.

Doch men vatte dit woord dan ook op in historischen zin. Met „Volkskerk" wordt niet bedoelt, dat letterlijk heel het volk, man voor man genomen, tot zulk eene kerk zou moeten behooren. „Volkskerk" wil zeggen „de Kerk" van een bepaald volk, „de Kerkde openbaring van „het lichaam van Christus" in een bepaald land, waarbij dan tevens ondersteld wordt, dat het volk naar zijne kern (naar zijn organische eenheid) zich ook inderdaad in die kerk bevindt,). In het begrip „Volkskerk" wordt dus le de eenheid der Kerk geponeerd als eisch tegenover alle zoogenaamde „pluriformiteit" en 2e het woordje „Volk" wordt hier niet massaal, maar organisch genomen 2). Zeer wel kan dus zelfs een groot deel van het volk behooren tot een valsche kerk of ook tot allerlei scheurkerken en sekten. Toch wordt dit tegelijk als iets abnormaals gevoeld, als strijdende met het ideaal en met de roeping der natie, dat heel het volk als volk God loven moge. En dit zal dus ook zooveel mogelijk worden tegengegaan. Heel de praktijk van een belijdende Volkskerk zal er op zijn gericht om wel eenerzijds de belijdenis ongerept te bewaren en te handhaven, maar ook anderzijds zoo min mogelijk hare leden af te stooten en zooveel mogelijk heel het volk binnen haren kring te bewaren en te vergaderen. De leuze zal dus zijn en blijven de straks reeds genoemde: „Heel de Kerk en heel het volk!"

1) Vg. ook Dr. Woudstra, De Ned. Herv. (Geref.) Kerk als Volkskerk, Utrecht Masselink 1914 en de artikelen van Dr. Locher over „de Volkskerk" in het Kerkblaadje 1914. — Wil men liever spreken van „Nationale Kerk'" of „Vaderlandsche Kerk", ons is het wel. Wij strijden niet om een woord. Als men de zaak maar handhaaft. Doch wij prefereeren het woord „Volkskerk", omdat het een reeds lang gebruikelijke uitdrukking is en omdat het een ideaal aangeeft.

2) Vg. het boven aangehaalde artikel van Ds. J. W. Verschoor.

Sluiten