Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordige besturen, die feitelijk eone onkerkelijke macht zijn) mogelijk wezen, daar de Kerk dan hare aloude kerkelijke vergaderingen, en dus eene bij haar wezen passende organisatie, mist. Toch kan het noodig zijn ook reeds nu, in gevallen van zeer ernstige afwijking, op handhaving der tucht aan te dringen. Daarom meen ik ook, dat het inderdaad eisch is om ook nu reeds de proponents-formule te verduidelijken. De leuze: „uitzieken, uitzieken", de medische methode zonder meer, is eene verkeerde leuze, zooals de ervaring ons in het overal weer oplevend modernisme op maar al te bittere wijze doet gevoelen. Dit „uitzieken" toch wordt „doorzieken" en doet zoodoende het kwaad verergeren in plaats van het te genezen. Ieder zal moeten gevoelen, dat tegen buitengewone krankheden ook buitengewone maatregelen noodig zijn. En wij hebben ongetwijfeld in dit opzicht reeds te lang getalmd ten gevolge van theoretische, al te doctrinaire bespiegelingen. Waar wij dus meenen, dat in de richting van tuchtoefening reeds nu een en ander kan en dus moet worden gedaan, meenen wij natuurlijk ook, dat we ook moeten trachten de besturen zooveel mogelijk te bezetten met mannen, die met ons ééns geestes zijn, al spreekt het vanzelf, dat (in verband met het geschetste ideaal) onze maatstaf hierbij een ruime moet zijn, om „partijdrijven" te vermijden, en in verband met den abnormalen toestand, waarin onze Kerk reeds zoolang verkeert, waardoor vaak tegenover elkander staan dezulken, die innerlijk samenhooren.

Toch mogen we hierbij niet vergeten, dat de eenige principieele en daarom ook „endgültige" oplossing van dit probleem is de reorganisatiex). En terwijl dus de

1) Er ligt ongetwijfeld in het bezetten der besturen, verduidelijking deiproponentsformule enz. een gevaar, nl. dat het oog zal gesloten worden of blijven voor heel het onkerkelijke, ongeestelijke, bureaucratische (juridische, niet-ethische) karakter onzer huidige organisatie en dus voor de absolute noodzakelijkheid van reorganisatie. Dit gevaar deed Dr. Hoedemaker vre«zen

Sluiten