Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen stelt! Dezen worden wel gewaar, dat ieder mensch een weg heeft, die hem recht schijnt, doch die ten verderve voert. Dezen zullen dan ook helder en klaar zien met oogen die nooit weder terug zullen zien, dat de grond en de verdienende oorzaak der zaligheid buiten hen ligt. God is niet voldaan in al Zijn eischen der wet, of het verdiende doodsvonnis moet naar recht worden gehandhaafd, want door de levendmakende kracht des Geestes komt het levende Woord

zijn recht, dat den monde Gods is uitgegaan, uitgaat en uitgaan zal, n.1.: Toen sprak God alle deze woorden" - en waar Gods volk bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord wat den monde Gods uitgaat, ondanks al het bedreven kwaad en de verdiende straf, zoo is het toch de Geest, die levend maakt, en door de liefelijke bediening des Evangelies de belofte Gods komt te verklaren als ja en amen in Christus Jezus.

Komt, merken we dan ten slotte op, tot een eeuwige verzegeling van het recht ten eeuwigen leven voor ai degenen wier spinnewebben en raggen van eigengerechtigheid worden afgesneden, wier letterkasten tot splinters worden geslagen

Ja; ?ie.JdÏSen s.chade en drek leeren achten door de uitnemendheid die er is in Jezus Christus, hun tot een eeuwig wonder en tot zaligheid, wat Jesaja zegt: De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. Hoort, hoe de letter doodt: Gods Woord zal niet ledig tot Hem wederkeeren, maar het zal doen wat Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn waartoe H,j het zendt. Hoort dan de bittere en plaatsbekleedende klacht van den Messias, Ps. 22: 12: Zoo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. O neen, Hij lag met al de zonde van die doemschuldigen onder den vloek der wet, want de letter doodt en geeft geen pardon. Daarom is zijn hart als was het is gesmolten als was voor 't vuur. Komt, volgt Hem in den hof van Gethsémané, daar ligt Hij als een worm in het stof, hoe komt dat? Vraagt het aan een gestorvene door de wet der wet (Gal. 3: 13): Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons (want daar is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt). In Hem en door Hem is het, dat Gods Woord en wet bezegeld wordt, en door de liefelijke bediening des evangelies wordt de zondaar schuldenaar voor

Sluiten