Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtig welbehagen ; ten andere, omdat Hij ze liefheeft en niet als een hypocriet onder zijne gemeente wil laten verkeeren. Want immers, zochten zij met dit alles niet naar gerechtigheid ? Wel zeker, maar zoekt een jood ook daarnaar niet, die door het geloof toch geen jood in Christus is ? Doch hoort, wat zij door dit onderwijs en. deze kostelijke oefeningen bekennen, nl.: Dat al hun eigengerechtigheid als een wegwerpelijk kleed is; daardoor worden zij gewaar, dat zij naakt zijn en zoeken, nadat hunne vijgebladeren afgerukt worden, naar een overdekking die zij zelf zochten te maken. Hoe teleurstellend dit ook bij oogenblikken was en menigmaal wezen zal tot de stonde van aflossing, toch zal door dit alles blijken, dat de genade overvloediger is dan de zonde. Zien we dit ten laatste, als we een oogenblik stilstaan:

Hoe het beloond wordt.

De Apostel Paulus is van deze belooning overtuigd geweest als hij zeide: Die tot God komt moet gelooven dat Hij is, en een belooner is dergenen die Hem zoeken. De teleurstelling toch was zoo groot, dat het handschrift des Konings schijnbaar tegen hen was; doch, zoo spreekt de Apostel, het handschrift, dat schijnbaar tegen u was, dat is voor u. En waarlijk, die man had zelfs niet geweten, dat begeeren zonde was, indien de wet het niet zeide. Ja, het was een vaderlijke roede voor al degenen, die de gerechtigheid najagen, om hen daardoor bij de volkomene gerechtigheid van Christus te brengen. Waarlijk een sierlijke mantel om een naakten zondaar voor God te dekken! Hoort, wat een gelukkige vinder ervan uitroept, nl. Jesaja: Ik verheug mij in den God mijns heils, want (zoo getuigt hij), Hij heeft mij bekleed met de kleederen des heils, en den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Daarom loont het, want door al deze gewaarwordingen worden zij gedrongen, niet alleen bij de vruchten te leven, en die voor hunne gerechtigheid, voor hun grond voor de eeuwigheid te houden, maar om te zoeken naar den Persoon, die de wortel en het geslacht Davids is, de blinkende morgenster.

Daarom: Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddelooze verlate zijnen weg, en de ongerechtige man zijne gedachten; en Hij bekeere zich tot den Heere, zoo zal Hij Zich zijner

Sluiten