Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen voor gij daarheen gekomen zijt. Zoo verbindt de Heere Zich aan zijn Woord en tot de verlossing voor al degenen, die Hem zoeken, zoodat Hij tot een volk zegt, dat Hem niet kende: Zie, hier ben Ik. Ja, al zaten zij achter gesloten deuren, grendels en sloten kunnen Hem niet weerhouden, anders zou Hij niet vervullen hetgeen Hij gesproken heeft; Hij zal tot zijn gunstgenooten van vrede spreken, zooals Hij ook sprak in zijn omwandeling op aarde. Deze toezegging wordt ook bezegeld met het geloof. Al gaat Petrus weenende naar buiten, dan nog ziet de Heere op hem neder, en Hij heeft voor hem gebeden, dat zijn geloof niet ophoude. Petrus roept dan ook uit: Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan des gouds, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; waardoor zij als met een kinderlijke hand die weldaden aannemen, en vinden als zoodanig God in Christus, de wereld met zichzelven verzoenende, hunne ongerechtigheid hen niet toerekenende. Maar wordt dus hunne belooning toegerekend naar genade, en hun het gansche Borgwerk van Christus geschonken, als van God den Vader toegerekend, waardoor zij uitroepen: De Heere mijne gerechtigheid, dit is voldoende en genoeg voor God en voor eiken zoeker. Dit leven stemt dan ook hartelijk in met den dichter van Psalm 105: Vraagt naar den Heere en Zijne sterkte.

Zingen: Psalm 105:3.

TOEPASSING.

Naar aanleiding van deze korte en eenvoudige woorden, naar ons vermogen u verklaard, komt de vraag tot ons allen : Volgen wij dit bevel en raadgevend woord des Heeren op ? Zijn wij door Zijn regeerende macht al van Koning verwisseld ? Want toch, aan zoekers zal wel geen gebrek zijn, maar zoeken wij ook naar het eene noodige ? Den Heere is 't bekend, hoevelen er al jaren gezocht hebben om een goed en geëerd mensch te worden, en die nog nooit eens voor den Heere erkend hebben, dat ze zich uit Zijn gemeenschap gezondigd hebben. Wij vragen u: zoekt ge om het verlorene weer terug te krijgen ? Weet ge, waar en hoe ge al die sieraden zijt kwijt geraakt en waardoor het mogelijk is, dat ze weer in uw bezit komen ? Beoefent gij het ook ?

Sluiten