Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, weest er zeker van, indien gij nog nooit in waarheid gezocht hebt, gij kunt ook niets ontvangen hebben. Want al is het ook, dat niemand het krijgt omdat hij het zoekt, het is ook zeker, dat niemand het ontvangt zonder gezocht te hebben. Dit is naar het Woord des Heeren, het onverbreekbare richtsnoer.

Daarom gij, bekommerd volk des Heeren, moet ge niet eeuwig Hem bewonderen, die u leert als machthebbende? Hadt ge wel ooit uit uzelven naar die dingen gevraagd ? Het is dan alleen hierdoor, wat uw Leeraar zegt, n.1.: Het was des Vaders welbehagen, ulieden dat koninkrijk te geven. En waar ge u nu eenmaal in uw spraak hebt openbaargemaakt, vragen we u: Valt die dienst u wel tegen ? Heeft Zijn liefdedienst u wel ooit verdroten ? Klaagt ge, dat ge zooveel in u zeiven ontwaart, waar ge u in tegenvalt, dat zoo vele menschen u tegenvallen, en dat ge zelfs gruwelen in uw hart vindt, die ge niemand kan bekend maken dan alleen aan den Heere, waarvoor ge uzelven bij oogenblikken mag nederleggen ? Dit zijn toch bewijzen, dat de Heere Zijn belofte aan u vervult, want gij moogt nogal veel vinden. Ja maar, zoo spreekt ge mogelijk, ik heb daaraan nog maar niet genoeg. Wij antwoorden u: een hongerige ziel is alle bitter zoet, en een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem; zoodat al deze dingen kunnen medewerken om u aan het zoeken te houden. Genoeg krijgt ge als ge sterft, als gij uw beloofde erfenis moogt aanvaarden. Hoe meer gij uzelven tegenvalt, hoe meer de weldaden des Heeren medevallen.

En gij, volk des Heeren, die wat verder in deze zaken zijt doorgeleid,-zoekt ge nog? O, dat ge met David ervaren moogt in Psalm 27: Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt mijn aangezicht: ik zoek uw aangezicht, o Heere! Welaan dan, wanneer ge eens Gods vriendelijk aangezicht in Christus aanschouwd hebt, zal het wel zóóveel vrucht afwerpen, dat ge niet kunt optrekken, of Zijn aangezicht moet medegaan, Ja, maar, zegt ge, ik heb nog nooit zulke armoede beleefd als in dezen toestand. Zoodat ge een ellendig mensch zijt ? O, voorzeker, als ge dat werkelijk beleeft, dan zult ge niet alleen lijdelijk zijn in dien weg, maar dan hebt ge ook nog oefeningen des geloofs. O, dat ge dan veel moogt vinden en wel, om ootmoediglijk voor uwen God te wandelen en met Asaf Zijn bestraffingen waarnemen; maar ook, om

Sluiten