Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al wat zij beloofd hadden, hebben zij zelfs met hunne vingers niet aangeraakt. Maar, waar er bij den Heere geen verandering is noch schaduw van omkeering, zoo is Hij niet moede noch mat geworden hen te vermanen, en hun zegen en vloek voor oogen te houden. En om daarin Zijn souvereiniteit, almacht en vrijmacht te toonen, wil de Heere de nederbuigende liefde nog bewijzen, het hen te doen hooren. Om het hen nu recht voor oogen te houden en eenigermate duidelijk te maken, wil de Heere een natuurlijk en eenvoudig beeld gebruiken. Maar om den eenvoud ervan eenigszins te vatten, moet men vernederd worden door den Geest en het Woord Gods, want door Zijnen Geest krijgt men verstand van God en Goddelijke zaken.

Dat het een Goddelijk bevel is, blijkt klaar, als we letten:

a. Van Wien het komt. Immers van Israëls Jehova, Al Zijn bevelen zijn getrouw; het komt van Hem, die weet, wat van Zijn maaksel is te wachten ; die wist, dat zij gansch trouwelooslijk zouden handelen. Het komt van Hem, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Dat het een Goddelijk bevel is, blijkt nog nader, als we letten:

b. Wat Hij gebiedt. Immers datgene, wat gansch onmogelijk is voor een arm en ongelukkig mensch. Zal hij zich opmaken om met den Heere in onderhandeling te treden, om voor Zijn aangezicht te staan ? Maar we zeiden immers: Hij gebiedt en het staat er. Dan is er ook wat Jeremia noodig heeft, want Hij leert als machthebbende.

De Heere doet dit aldus: Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den Heere, (zeggende). Merkt dus op :

c. Wat Hij zegt. „Maak u op", welk een gewichtig woord tot een nietig mensch. Wat zal hij doen, om daarmede een begin te maken ? Zal hij zich opschikken met wereldsche praal ? O, de Heere komt hem tegen en zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Zal hij met het vette der rammen komen, zal hij het vette der lammeren of dat der ossen offeren? Of zal hij wierook branden? O, het zou een stank zijn in Gods neusgaten, gelijk alsof men een hond slachtte, of een man sloeg, zwijnenbloed offerde of een afgod zegende (Jesaja 66: 3). Neen, maak u op, d.w.z. merk op wat Ik tot u zal spreken. Opmerken is beter dan het vette der rammen. Het wil zeggen : hoort wat God de Heere

Sluiten