Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken zal, opdat hij voor Zijn Woord zal beven, met een verbroken hart, ja met eerbied en diep ontzag. De natuurlijke en vleeschelijke mensch, die verdorven is, weet zich niet anders op te maken dan met wereldsch toilet, hetwelk wel schoon is voor de wereld, voornamelijk, als er wat psalmversjes en bijbelteksten dooreen gevlochten zijn, al is het dan een dienen van God en den Mammon. Gods Woord verbiedt echter onder Israël het dragen van een kleed van tweeërlei stof, zoowel als het zaaien van tweeërlei zaad in den akker. Hier luidt het: Maak u op; merk op het gewichtige woord, wat nu volgt:

En ga af. Heel anders dus, dan de mensch van nature geneigd is, wiens doel altijd is om op te gaan, al hooger en hooger, totdat hij ten slotte van den top van eer wordt af gestooten in een eeuwige verwoesting, „Ga af", geheel ook tegen de vleeschelijke natuur van Jeremia. God gebiedt Zijne knechten tegen hun verheven eigen ik in te gaan, ja met verloochening van dat verdorven eigen ik. „Ga af," zoo luidt het Woord des Heeren tot al wat God vreest, tot alles wat uit God geboren is. Een woord tot al degenen, die bij aan- of voortgang van hunne hoogten afgestooten worden. „Ga af"! Maar, zoo vraagt men, waarheen? en onze tekst geeft het antwoord : In des pottenbakkers huis.

Voorwaar geen aanzienlijke plaats, en geheel buiten het bestek van 's menschen verstand. Want juist datgene, wat niet uit God geboren is, denkt zich paleizen, lusthoven, elpenbeenen bedsteden en begeert weelderig te zijn op hunne koetsen. In des pottenbakkers huis, waarin veel modderig slijk en aarden vaten te zien zijn, ja vele stukken en scherven van gebroken vaten, is een verachtelijke plaats, om te doen zien dat de mensch uit de aarde aardsch is. „Ga af", dus daarheen. Maar waarom ? zoo vraagt men al verder, en luister wat de Heere zegt: „en aldaar zal lk u mijne woorden doen hooren". Om het werk van den Pottenbakker ie aanschouwen en leering aan te nemen, om te zien en te bewonderen het vrije werk van den Pottenbakker, en waartoe Israëls Jehova dit dienstig wil maken.

Het is dus een toezegging van den Heere, als Hij Zijne knechten en Zijn volk gebiedt: Maak u op, ga af; dat Hij hen Zijn Woord zal doen hooren en Zijn werk bekend maken, nl. wat Hij doet betreffende het zaligen van arme

Sluiten