Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de oogen des pottenbakkers te maken"! Welk een diep beschamend woord, want wat geeft de Heere met dit woord te kennen ? Hij toont een beeld van het diep bederf van den mensch, maar geeft tevens daarin een diep beschamende les van Zijn herstellende genade en van Zijn onvermoeiden arbeid der liefde. Want ook door Zijn vrijmachtigen arbeid heeft het Hem 'behaagd een ander volk te formeeren, dat Zijn lof zal vertellen ; dat volk zal leeren en belijden met den profeet Jesaja : wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uwer handen werk. Niets immers dat meer den mensch beschaamd maakt en in het stof doet bukken dan de goedertierenheden des Heeren, die iederen dag nieuw zijn.

De mensch heeft het verdorven en is verdorven ; de Heere echter doet Zijn volk zich opmaken en afgaan om te zien, dat Hij nog optreedt tot herstelling, waarom Jezus ook zegt: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.

Om dan door en met dit alles in den God des heils te eindigen en te beluisteren, wat Hij van 's hemelswege tot Israël en tot allen, die onder de roepstemmen des Evangelies leven, te zeggen heeft, ja inzonderheid tot degenen, die zaligmakend onder de bearbeiding des Geestes zijn, zal het ons moeten leiden tot onze laatste gedachte, n.1.:

4e. Tot een nauwkeurig onderzoek en een vaste verzekering.

„Toen geschiedde des Heeren Woord tot mij zeggende". Het Woord des Heeren, dat niet ledig zal wederkeeren. Het Woord des Heeren op de juiste plaats en op den juisten tijd. Dat het tot een nauwkeurig onderzoek behoort te leiden, zal ons duidelijk worden, als we letten: op welke plaats dit woord gesproken wordt. In een huis, waar alles verdorven en in een huis, waarin vaten zijn. Met het woord „vat" worden Adam en alle zijne nakomelingen bedoeld, die door den ellendigen zondeval vrij- en moedwillig alles verdorven hebben. En daar we zeiden, dat de pottenbakker niet lijmt, een heilig en rechtvaardig God doet zulks ook niet. Israël heeft stad en tempel verdorven en werd aldus openbaar als verbondsbreker, zij hebben het dal Tophet tot een vermaking.

Als wij met vleeschelijke oogen een blik slaan in des pottenbakkers huis, dan zien we daar vele en verschillende stukken van aarden vaten liggen, vaten, waarvan het handsvat

Sluiten