Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JVkn lijmt eenige bijbelteksten aan elkaar, en aldus maakt men een gelijmd aarden vat, waarmede men met Bileam denkt wel over dood en graf te kunnen reizen. Men lijmt er kunstoogen in en zegt dan met een Bileam : Ziet de man Gods, wien de oogen geopend zijn. Wordt den blinden het Evangelie gepredikt, dan vraagt men : Zijn wij ook blind ?

Men brengt er een gevernisten glans op van vleeschelijke liefdadigheid en ziet, het is een gelijmde Judas, die den mond vol had van liefdadigheid voor de armen. Ja, men lijmt er een geloof in, historisch wel gevormd, doch het is ten slotte gelijmde letterkennis. Nog meer, men lijmt er wat vleeschelijke liefde in, die zelfs zou laten leven en trachten in den hemel te brengen, maar wat door een liefderijk God

ten vuure gedoemd is, gelijk Saul. En men zou David,

een man naar Gods harte, aan den wand spitten. Zie, Saul is een door Israël begeerde, gelijmde koning, die door Israëls Jehova in Zijn toorn gegeven is en in Zijn grimmigheid weder wordt weggenomen. Ja, wat zeg ik? De arme,blinde mensch lijmt een geheel huis aan elkander en denkt daarin eeuwig te blijven wonen, doch de stormwind en de plasregen komt en het valt ineen. En zie, de val van dit huis was groot. Wie verstaat deze dingen en let er op ? Zijn het niet degenen, die op het Woord des Heeren afgaan in het geestelijke pottenbakkershuis, en die des Heeren Woord hooren en daarvoor beven ?

Welk een aangrijpend woord, als het heet: Zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls ? Als Jeremia dit woord profeteert, zullen ze hem op het kinnebakken slaan, want waar des Heeren Woord tot hem komt, zal hij het niet kunnen verzwijgen. Let op en onderzoekt dus wel, wat de Heere spreekt. Een vreeselijk woord voor alle aaneen gelijmde schijnheiligen, want hand aan hand zullen zij niet onschuldig gaan. Maar ook een troostwoord voor dat volk, hetwelk de Heere komt te formeeren, want ondanks dien puinhoop, ja ondanks al dit gruis, waarvan geen scherf meer zal kunnen dienstbaar zijn om vuur uit den haard te nemen of water te scheppen uit eene gracht, volgens Jesaja 30: 14, toch leest men, dat de pottenbakker onvermoeid op de schijven werkt. Alzoo ook de Heere. Ook Hij werkt op de schijven, en vraagt men: welke zijn dan de geestelijke schijven ? Luister : Tot de wet en tot de

Sluiten