Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen betoog, hoe verliefd Hij was op dat ééne; Hij was nog een vermaking in den schoot des Vaders, toen stond Zijn hart er al op. Aleer de bergen ingevest waren, toen er nog geen stofje van den aardbodem was, toen was Hij al er mede spelende in de wereld zijns aardrijks (Spr. 8). Geen goudmijnen der wereld, geen welbespraakte schare Schriftgeleerden of aardsche koninkrijken konden er tegen opwegen. Dit springt nog meer in 't oog, als we zien:

2e. Den ernst betoond.

Die ernst blijkt al dadelijk, als we eens naspeuren wat Hij er voor verlaat en wat door de gelijkenis wordt voorgesteld. Hij is de Koning der koningen, God uit God en Licht uit Licht, en waarlijk, Hij verlaat Zijn paleis, Zijne heerlijkheid, die Hij had eer de wereld was. Die ernst is door geen tong te bespreken noch met een pen te beschrijven! Hij verlaat Zijn rust, zoodat Hij niet zal rusten voor en aleer het verloren schaap op zijn plaats en in een goeden stal is gebracht. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des menschen, die ook waarachtig God is, heeft niet waar Hij het hoofd op nederlegt, en dat alleen, omdat Hij het verlorene zoekt. Meer nog. Als we nagaan waar Hij komt om het te zoeken, dan aanschouwen we een plaats, waar de Satan, de vorst der duisternis, woont en troont, n.1. in een wereld, die in het booze ligt; op de aarde, die vervloekt is; in den schoot eener maagd, in gedaante gevonden als een mensch (Filip. 2 : 8), in de gestalte eens dienstknechts. De knecht van God den Vader, die de oorspronkelijke eigenaar is en was, en ook blijven zal van al Zijne schapen.

Zie Hem met ernst zoeken. Hij verlaat er vader en moeder voor, immers, zal Hij ze met zuivere liefde zoeken en ondertrouwen, dan moest Hij vader en moeder verlaten en Zijn schaap, Zijn bruid, Zijn beminde aanhangen. Daarom gaat die Herder door vlekken en steden, Hij gaat in weiden en bosschen, in holen en hokken der wereld, en zoekt Zijn verloren schaap. Hij haalt ze uit Rome, uit de Remonstranten, uit Mohammedanen, uit de heidenwereld, uit verboden hokken en huizen. Zie eens naar Jericho's muren! Ja, uit de gevangenis haalt Hij Zijn verloren schaap en Hij zal niet rusten, of de laatste klauw moet terecht komen. De duivel sleept het mede in de graven, het is een speelbal van hem (Matth.

Sluiten