Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm 40 : 5:

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid;

'k Bedwing mijn tong en lippen niet;

Gij weet het Heer, Die alles ziet.

Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid;

Uw waarheid doe ik hooren;

Uw heil, den mensch beschoren,

Vloeit daag'lijks uit mijn mond;

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord, En Godsgeheimen hoort Uw talrijk volk in 't rond.

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus!

Heerlijk was de eerste schepping Gods.

God zag al wat Hij gemaakt had en het was zeer goed. En al het geschapene verheerlijkte God, zijnen Schepper. Ook de mensch, geschapen in Gods beeld. Maar de vijand, de aartsleugenaar van den beginne, naderde. Deze was vol nijd over het welbehagen Gods in Zijn heerlijke schepping. Met helsche list en leugen wekte hij wantrouwen in het hart des menschen, verleidde tot ongeloof en ... . verwoest was de eerste schepping door de zonde.

Heerlijk is nu ook de tweede schepping Gods. Deze staat op een eeuwigen rotsgrond, welke is onze Heere Jezus Christus. Ook van deze schepping heet het: Het was zeer goed. God had een welbehagen in Zijnen Zoon en alles wat die Zoon had gedaan tot wederoprichting aller dingen. Een welbehagen in het dragen onzer straffen, in het verzoenen onzer zonden, in het betalen onzer schulden, in het oprichten van God Wet, in het verheerlijken van Zijn Naam. Maar ook tegen die tweede

Gelezen: Wet des Heeren en Psalm 45 : 1—12.

Sluiten