Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schepping van enkel heil en genade voor den armen en verloren mensch komt de vijandschap van den aartsvijand op. De duivel met zijn aanhang zit niet stil. De duivel gedoogt niet, dat de arme mensch eet van den boom des levens die midden in het Paradijs Gods staat. Liever wil hij, dat hij omkomt in zijn namelooze ellende en voor eeuwig in zijn jammerstaat blijft. Maar onze getrouwe ontfermende God ziet den schrikkelijken nood van Zijn schepsel en Hij hoort het zuchten en roepen uit de benauwdheid. En de Schepper van die nieuwe genadeschepping, de Hersteller aller dingen komt en hoe Hij komt en voortdurend weer komt, dat wordt ons door den Heiligen Geest in beeld vertoond in het boek der Openbaringen van Jezus Christus aan Johannes.

Tekst: Openb. van Joh. 6 : 1, 2:

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als eene stem van eenen donderslag: Kom en zie!

En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat, had eenen boog; en Hem is eene kroon gegeven, en Hij ginguitoverwinnendeenopdat Hij overwonne.

Psalm 45 : 1. 2, 3:

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,

Zal 't schoonste lied van eenen Koning zingen;

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,

Is z' als de pen van een die vaardig schrijft.

Beniinlijk Vorst! Uw schoonheid, hoog te loven,

Gaat al liet schoon der menschen ver te boven;

Gena is op Uw lippen uitgestort;

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Sluiten