Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dat de antwoorden daarop van een anderen kant moeten komen. En die antwoorden wil geesteswetenschap of anthroposophie geven. Zeer zeker moet zij zich daartoe tot geheel andere bewustzijnskrachten wenden dan tot die, waaraan heden ten dage een recht van bestaan toegekend wordt. Ik heb over de ontwikkeling van die bovenzinne* lijke bewustzijnskrachten gesproken in de vorige voor* dracht; die ik hier mocht houden. Die voordracht is gedrukt als brochure: »De taak van de geesteswetenschap en haar gebouw in Dornach«. Ik wil hetgeen in die voordracht gezegd is, niet herhalen, maar er slechts op wijzen, dat naast de gewone zielekrachten, die de mensch heeft en die hij ook gebruikt, wanneer hij op natuur* wetenschappelijke wijze tot erkenning van feiten komt, andere ontwikkeld kunnen worden, en dat die andere bewustzijnskrachten zich tot de gewone verhouden als, bij wijze van vergelijking, het muzikale oor tot de be* schouwing, die zich alleen bezig houdt met de trillende snaren van het instrument. Voor de buitenwereld geeft de beschouwing, die afziet van het luisteren, voor een symphonie trillende snaren, enz. aan. Maar voor het muzikale oor openbaart zich door de trillingen iets geheel anders. In zekeren zin is hij, die een geestesonderzoeker is, een mensch, die ten opzichte van de wereld een wijze van beschouwing heeft ontwikkeld, die in dezelfde ver* houding staat tot de beschouwing der natuurwetenschap, als het muzikale oor tot de beschouwing, die zich slechts richt op de trillingen in de ruimte. De geestesonderzoeker maakt gebruik van vermogens, waardoor de geesteswereld geopenbaard wordt, zooals de symphonie zich openbaart door de voortgebrachte trillingen. Met nadruk zou ik er op willen wijzen, dat het volstrekt niet noodig is, dat ieder mensch geestesonderzoeker wordt, die de geestes* wetenschap of anthroposophie op een dergelijke wijze, als de natuurwetenschap eischt, vruchten wil doen dragen voor zijn zieleleven. De geestesonderzoeker staat niet in

Sluiten