Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geestelijke wereld, die men zoekt. Wie een geestes* wetenschappelijk boek doorleest, bemerkt, wanneer hij het op de juiste manier doorleest, dat datgene, wat in het boek leeft, in zijn zieleleven tot een middel kan worden om dit zieleleven zelf in een soort van mede* golving met het geestelijk bestaan te brengen; en hij vat datgene, wat hij anders slechts met de zintuigen en met het verstand, dat aan de zintuigen gebonden is, kan opnemen, van nu af aan op geestelijke wijze op. — Indien dit nog weinig erkend wordt en de geesteswetenschappe* lijke literatuur nog opgenomen wordt als een andere, dan is de oorzaak daarvan alleen te zoeken in het feit, dat wij eerst aan het begin van de geesteswetenschappelijke ontwikkeling staan. Bij verderen voortgang zal men steeds meer en meer moeten inzien, dat men in een boek, dat in werkelijk echt geesteswetenschappelijken zin geschreven is, niet iets voor zich heeft als in ieder ander boek, maar iets als een instrument, dat niet alleen resultaten van onderzoek mededeelt, maar met behulp waarvan men zelf, door eigen werkzaamheid, tot het bereiken van re* sultaten kan geraken. Men moet echter klaar beseffen, dat het instrument der geesteswetenschap slechts van zuiver geestelijken zieleaard is, dat het bestaat uit bepaalde voorstellingen en ideeën, die een geheel eigen leven in zich dragen en zich van alle andere voorstellingen en ideeën onderscheiden, omdat zij niet als die andere afbeeldingen, maar levende werkelijkheden zijn. — Zeer stellig moet er echter de nadruk op gelegd worden, dat ook bij den huidigen stand van de geesteswetenschap een ieder, die er naar streeft, tot op zekere hoogte zelf geesteson* derzoeker kan worden. Noodzakelijk is dit echter niet, wanneer men in den geest van het zoo juist besprokene de mededeelingen der geesteswetenschap vruchtbaar wil maken voor zijn ziel.

En juist omdat de geesteswetenschap of anthroposophie nog in het begin harer ontwikkeling staat, lijkt het heel

Sluiten