Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpelijk, ja zelfs van zelf sprekend, dat men heden ten dage de resultaten, waartoe men geraakt door middel van de ontwikkelde vermogens van den geestesonderzoeker, met twijfel tegemoet treedt, dat men er ook wel om lacht, ja ze bespot. Maar die twijfel en die bespotting zullen in den loop van den tijd meer en meer verdwijnen, wanneer de aangeduide behoeften, die tegenwoordig nog sluimer ren bij het meerendeel der menschen, zullen ontwaken. En als voor zooveel, dat voor de menschheid als ge* volg uit den loop der ontwikkeling is voortgekomen, zoo zal ook de geesteswetenschap eens algemeen erkend worden.

De geestesonderzoeker komt dan in de eerste plaats tot het inzicht, dat in den mensch zooals hij zich voordoet aan de zintuigen en aan het verstand, dat zich houdt aan de waarnemingen der zintuigen, en zooals hij ook onder* zocht kan worden door de natuurwetenschap, die met uiterlijke middelen werkt, slechts een deel, slechts een lid van het geheele menschelijke wezen gegeven is, en dat in het bereik van de geheele menschelijke natuur bij dezen zintuigelijken mensch, bij den lichamelijken uiterlijken mensch nog een bovenzinnelijker! mensch komt, die in den zintuigelijken mensch werkt en leeft en zonder wien de zintuigelijke mensch ieder oogenblik van zijn leven in een lijk zou moeten veranderen. Want de geestesonderzoeker komt tot de ontdekking, dat evenals men met het physieke oog de kleur ziet, men met het — om deze uitdrukking van Goethe te gebruiken — »geestesoog« binnen in dien phy* sieken mensch het zoogenaamde (— op de uitdrukking komt het niet aan, en ik verzoek u toch vooral geen aanstoot te nemen aan woorden; ik zou even goed een ander woord kunnen gebruiken —) etherische menschenlichaam waar kan nemen. Het physieke lichaam bergt op bovenzinnelijke wijze het etherische lichaam in zich, dat niet door physieke oogen gezien kan worden, maar door het geestesoog be* speurd moet worden. Men kan er mede spotten, dat de gees* tesonderzoeker aan den physieken mensch dezen etherischen

Sluiten