Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over biogolie heeft geschreven, geeft in zijn nieuwste, zeer belangrijke werk: »Het ontstaan der organismen, en wederlegging van de Darwinistische theorie van het ontstaan der soorten door toevak, een uiteenzetting van de volslagen wetenschappelijke onmacht van het materias listisch getinte Darwinisme, ten opzichte van de vragen des levens. In dit boek is van het standpunt van den natuuronderzoeker zelf het bewijs aangevoerd, dat de verwachtingen, die Haeckel en anderen voor de oplossing van de levensvragen op het Darwinisme gebouwd hadden, ongegrond waren. (Ik zou ook hier uitdrukkelijk willen uitspreken, dat ik de groote prestaties van Haeckel voor de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing op haar gebied nog altijd even hoog schat, als ik dat jaren geleden deed. Ik geloof heden en ik geloofde steeds, dat de juiste waardeering van hetgeen Haeckel gewerkt heeft, het best over zijn eenzijdige beschouwingen heenvoert. Dat hij zelf dit inzicht niet kan deelen is zeer begrijpen lijk). Oskar Hertwig haalt dikwijls Eduard von Hartmann in het bovengenoemde boek aan; en hij verwijst zelfs naar oordeelvellingen van Hartmann, die vernietigend zijn voor de voormalige Darwinistische tegenstanders van

dezen wijsgeer.

Uit zulke feiten is op te maken, hoe de natuurweten* schappelijke wereldbeschouwing zich heeft ontwikkeld; haar meest beteekenende voorstanders spreken het heden duidelijk uit, waarin ze in den nieuweren tijd geheel verdwaald is geraakt. Dat zal men steeds meer inzien; en met het erkennen van dit feit, zal ook het inzicht komen, dat niet slechts verwijzen zal naar datgene, wat Eduard von Hartmann en de bespiegelende wijsgeeren eens boven de natuurwetenschap uit konden geven, maar dat ook aannemen zal, wat de geesteswetenschap aan de natuur* wetenschap heeft toe te voegen. Op deze wijze zou er nog oneindig veel te berde gebracht kunnen worden tot bevestiging van de beschouwingen, die ten doel hebben

Sluiten