Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gebied, dat Thomas bedoelt. Dat zulk een denk* wijze niet onchristelijk genoemd kan worden, weet trouwens een ieder, die Augustinus kent.

Ook het gezichtspunt van Thomas van Aquino betref* fende de praeambula fidei is vereenigbaar met de geestes*

wetenschap. Want als praeambula fidei moet alles beschouwd

worden, wat toegankelijk is voor de op zich zelf aange* wezen krachten van het menschelijk kenvermogen. Daartoe rekent Thomas b.v. de geestelijke natuur van de menschen* ziel. Indien nu de geesteswetenschap door uitbreiding van het kenvermogen ook de inzichten in het wezen der ziel, die door het verstand gevonden kunnen worden, vermeerdert, dan vergroot ze slechts den omvang eener kennis, die tot het gebied der praeambula fidei behoort; maar ze treedt niet buiten dat gebied. Daardoor maakt ze zich waarheden eigen, die de geloofswaarheden nog krachtiger steunen dan die, welke met het verstand alleen verkregen worden. Nu is Thomas de meening toegedaan, dat de praeambula fidei nooit tot het gebied der geloofs* waarheden kunnen doordringen, maar dat ze die kunnen verdedigen (ondersteunen). Wat dus Thomas van de «praeambula fidei« eischt, dat wordt door de uitbreiding, die de geesteswetenschap er aan geeft nog krachtiger vol* bracht dan door het verstand alleen. — Met deze uiteen* zettingen over de Thomistiek wilde ik slechts aantoonen, dat men een streng aanhanger van deze wijsgeerige denk* wijze kan zijn en toch de inzichten van de geestesweten* schap met deze belijdenis kan vereenigen. Het spreekt van zelf, dat ik niet het tegenovergestelde wil bewijzen, dat elkeen, die de inzichten der geesteswetenschap aan* neemt, een volgeling van Thomas van Aquino zou moeten worden. De geesteswetenschap hindert niemand in zijn overtuiging; en of de een tot deze, de ander tot gene godsdienstige richting behoort, is niet afhankelijk van hetgeen hij van de geestelijke wereld weet of meent te weten, maar van andere levensverhoudingen. Hoe meer

Sluiten