Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NABETRACHTING.

Mijn in de voorafgaande voordracht ingelaschte korte besprekingen van vele door tegenstanders gemaakte be* denkingen tegen de op anthroposophischen grondslag berustende geesteswetenschap, die door mij voorgestaan wordt, dragen het karakter van algemeene uiteenzettingen, zonder dat er op bijzonderheden acht wordt geslagen. Wilde men op dergelijke bijzonderheden ingaan, dan zou men inderdaad over zonderlinge dingen moeten spreken. Zoo kan men b.v. lezen in een kort geleden verschenen brochure, die een in Zwitserland gehouden voordracht weergeeft, welke betrekking heeft op de verhouding van het door mij uiteengezette tot het Christendom: »Zoo komt het dus weer op denzelfden eisch neer, die de genoemde Russische mystikus Solowieff reeds gesteld heeft, wij zouden allen Christussen kunnen en moeten zijn, een eisch trouwens, die reeds iedere mystikus, die zoo vriendelijk was acht te slaan op het ^Christendom, ge* steld heeft. »Dat wordt in 1916 van de door mij voorge* stane geesteswetenschap gezegd, niettegenstaande iedereen zich overtuigen kan, dat dit een objektieve onwaarheid is, wanneer hij mijn reeds in 1903 verschenen geschrift »Het Christendom als mystiek feit«, ter hand neemt en die verder datgene, wat later en tot. op den huidigen dag door mij in deze richting is gesproken ook maar oppervlakkig beziet. Ja, zelfs het volgende is mogelijk: niettegenstaande het uit een reeks van mijn geschriften duidelijk zou moeten blijken, dat ik een wijze van on= derzoek nastreef, die er op gericht is alle mogelijke sug«

Sluiten