Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De ondergeteekenden wenschen in het bijzonder uwe aandacht te vestigen op het feit, dat de meest ernstige fout van ons voortgezet onderwijs bij de voorgestelde regeling wordt bestendigd : het te groot aantal der leervakken. Op het lyceum zal deze fout nog worden verergerd, wanneer het leerplan, door de „Ineenschakelings-Commissie" ontworpen, wordt gevolgd.

Dit groot aantal vakken versnippert de aandacht. Het zoekt in de breedte wat veeleer in de diepte moet worden gezocht. Met name bij een school, die voorbereiding voor hooger onderwijs, dus voor wetenschappelijke vorming beoogt, verdient concentratie op betrekkelijk weinige vakken, die dan grondig kunnen worden beoefend, stellig de voorkeur boven verdeeling van de aandacht over vele vakken, welke grondige

bestudeering buitensluit De toestand zal bij dit

stelsel nog veel erger worden dan ze nu is". ')

Is het niet wanhopig, niet tragisch ? Hier is nu het echt tragische: een scherp conflict van overtuigingen en goede bedoelingen aan de een en de andere zijde, zonder eenige brug, zelfs zonder eenige plank, waarover men tot elkander zou kunnen komen. De wagen van het Onderwijs wil en kan op deze manier niet voor- of achteruit. Ieder bedoelt en zoekt op het gebied van opvoeding en onderwijs het goede, het betere, het beste, maar de ean zoekt het zoo ongeveer bij de Noordpool, de ander in de buurt van de Zuidpool. Tusschen al die zoekers door loopt dan ook nog het grauw geslacht van die menschen, die zich in het bezit wanen van een monopolie voor paedagogisch inzicht. Totdat opeen gegeven dag door een of ander dom meerderheidsbesluit een einde gemaakt wordt aan dezen smadelijken intellectueelen positieoorlog.

Was het wonder dat wij verkeerden in een neerslachtige stemming? Intusschen, het was middernacht geworden, het oogenblik van scheiden was gekomen. Mijn vriend Victor, die van ons vieren wel de lenigste, om niet te zeggen de wildste fantasie heeft, zag

i) De cursiveering is telkens van mij. A.

Sluiten