Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijs (boven, blz. 179 en vlgg.) behoort ook bij het voorbereidend-hooger onderwijs zooveel doenlijk te worden getemperd."

Sprekend over het ideaal van ééne onverdeelde en ongesplitste school van voorbereidend-hooger onderwijs, schrijft de Commissie p. 580, 581 :

„Een ideaal zou het zeker zijn die eenheid (n.1. van voorbereiding) ook in de inrichting der scholen, voor dit onderwijs bestemd, volledig en onverzwakt, van het begin tot het einde, te bewaren door aan allen, die tot hooger, dat is wetenschappelijk, onderwijs worden voorbereid, van het begin tot het einde dezelfde opleiding te geven. Mogelijk zou dat zijn, wanneer het voorbereidend-hooger onderwijs zich daartoe kon bepalen, dat het de formeel-wetenschappelijke zijde van het hooger onderwijs alleen in het oog hield en op hetgeen daarvoor in de leerlingen vereischt wordt zich uitsluitend richtte .... Bovenal uit paedagogisch oogpunt zou zulk eene onverdeelde en ongesplitste school van voorbereidend-hooger onderwijs, die alleen de formeel-wetenschappelijke zijde van het hooger onderwijs in het oog hield, eene ideale inrichting zijn. Dan zou steeds de leeraar, van welke vakken ook, dit als hoofdbeginsel voor oogen kunnen houden, dat alle onderwijs opvoedend kan en moet werken, en zouden geene leeraren benoemd behoeven te worden, die hoe kundig en wetenschappelijk overigens ook, niet in staat waren de paedagogische strekking van het onderwijs in hun vak in te zien en praktisch tot haar recht te doen komen. Bovenal zou het onderwijs in de talen voor de algemeene vorming van den geest der leerlingen moeten strekken; den smaak zuiveren, juist leeren denken door juist te spreken en juist leeren spreken door juist te denken; eene op het

ideale gerichte gezindheid moeten kweeken. De natuurwetenschappen zouden in 't bijzonder kunnen dienen om juist te leeren waarnemen, maar ook om het gevoel voor de schoonheid der natuur en het besef van de diepte van haar wezen en haar leven te wekken .... Door zulk eene regeling zou het groote voordeel verkregen worden, dat de leerlingen de keuze van een speciaal vak konden uitstellen tot aan den tijd, dat zij het voorbereidend onderwijs hadden ten einde gebracht, wanneer zij dus met meer kennis van zaken

Sluiten