Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de militaire scholen, de handelsacademie en de landbouwacademie de wis- en natuurkundige vakken en de moderne talen grooter beteekenis hebben dan de studie van Grieksch en Latijn. Ten slotte is haar conclusie: de ééne onverdeelde school is in den tegenwoordigen tijd onmogelijk en onbestaanbaar.

Dit alles zegt weinig, ook al omdat het ten deele van zelf spreekt. De onmogelijkheid, de onbestaanbaarheid van iets (voorwaar geen kleinigheden) moet toch ook steviger, overtuigender, vooral principieeler aangetoond worden. Men zou immers willen dat nu eens duidelijk voor den dag gekomen ware het wijsgeerig-paedagogisch fundament van de nieuwe onderwijs-regeling. Dit is niet geschied. Maar wat wèl duidelijk, tragisch-duidelijk voor den dag gekomen is, is iets anders. Uit de eigen woorden der Commissie blijkt dat zij gezwicht is voor allerlei velléiteiten, stemmen, klachten, prédilecties, tijdstroomingen. De Commissie is met name gezwicht'):

voor de velléiteiten van het publiek, dat zijne kinderen voor het hooger onderwijs bestemt. „De studie der 021de teilen deelt tegenwoordig niet algemeen in de gunst van dit publiekDat zegt inderdaad veel, zoo niet alles! Zoo iets doet de deur al dadelijk toe;

voor „tal van stemmen, die zich natuurlijk zouden verheffen" tegen inlijving der hoogere burgerschool bij het gymnasium;

voor den treurigen geestelijken achterstand, die door de Commissie zelf op rekening gesteld wordt van eenzijdig kritische philologe?i, door wie leeraren gevormd zijn, die „te weinig algemeen wetenschappelijk inzicht hadden om het nut van de studie der oude schrijvers voor de beoefening der andere wetenschappen aan hunne leerlingen te doen gevoelen". Ik zou zoo zeggen: hervorm: niet uw onderwijs, maar uw philologen en uw leeraren •

1) De cursiveering is hier en daar van mij. A.

Sluiten