Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheids-Congressen, zooals er ten uwent gehouden zijn, waar tal van menschen hun kleine opstellen over de subtielste zedelijke en paedagogische onderwerpen elkander komen voorlezen binnen de ruimte van 10 of 15 minuten. Hoe wreed-ironisch is daarover losgebarsten de schrikkelijkste aller oorlogen, die thans in uw werelddeel en daarbuiten woedt, waarbij het beschaafde Europa zich het stompe mes in eigen levend ingewand steekt. - De bedoelde elementaire zedelijke vorming verkrijgt gij niet zonder en buiten de mannen, die zoo lange jaren dagelijks met uw kinderen verkeeren. Als een wezel zijt gij ten uwent bang om bij uw onderwijs ook maar iemand te kwetsen. Het is onmogelijk iemand te kwetsen, dan alleen hem, die eigenlijk de moeite van het kwetsen niet waard is, als men, om het voornaamste te noemen, een kind vroegtijdig inprent trouw in alle persoonlijke en zakelijke relaties van het leven. In die trouw ligt voor een goed deel de kern van uw kind. Zonder hooghouding van die kern moet het onvermijdelijk worden een gladde winsten verlies-speculant. De agnostische wezelnatuur zal hier uitgedreven moeten worden.

6e Ten slotte stel ik, een sterken anti-climax volgend, den schijnbaar onbeteekenenden eisch dat een goed docent goed gekleed moet zijn. Er ligt daarin meer dan men denkt. Er ligt tucht in voor den docent zelf. Er ligt ook tucht in voor den leerling. Zulk een leerling heeft het spoedig in de gaten dat een docent b.v. een versleten vaal en vuil dasje draagt. Met groote vaardigheid weet hij de ideëele waarde of liever onwaarde van het versleten dasje af te trekken van den eerbied, dien hij zijn docent schuldig is. Docenten moeten ook in dit opzicht „heeren" zijn in den gedistingueerden zin van het woord.

Ik behoef gelukkig niet uitvoerig te zijn, als ik

Sluiten