Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vankelijk door uw telegram gewekt, zijn volkomen beschaamd, onze groote verwachtingen zijn nog overtroffen. In het bizonder dank ik u voor de heldere uiteenzetting van uw belangwekkende paedagogische denkbeelden, waarmede wij zeker niet nalaten zullen ons voordeel te doen. Onder het spreken kwam deze gedachte bij mij op: is het geheel uitgesloten dat ons bezoek aan de Maan misschien zou kunnen beantwoord worden door een welkom tegenbezoek van U en uw vrienden aan de Aarde? Ik durf U wel beloven dat wij U in Nederland nog iets anders zullen laten zien dan de donkere schaduwen, die zoolang reeds op onze onderwijs-bemoeiïngen rusten.

Dr. Balthasar. Een bezoek aan de Aarde en in 't bizonder aan Nederland zou mij zeker aantrekken, maar mijn leeftijd is een ernstig beletsel. Ik denk intusschen dat mijn vrienden Ariel en Hilarion uw hoffelijk voorstel gaarne in overweging zullen nemen, vooral nu de communicatie-middelen zooveel beter zijn geworden. Spreek er van middag samen eens over op uw uitstapje, dat gij met elkander maken zult. Thans stel ik u voor nog een oogenblik vóór de lunch buiten te zitten aan den achterkant van ons Hotel, waar wij een onbelemmerd uitzicht hebben op de Wolkenzee (mare nubium). Ik hoop dat wij het treffen zullen. Soms gebeurt het dat een bizondere samenwerking van licht en lucht op die vlakte kleuren toovert, waarvoor, op de Maan althans, geen namen te vinden zijn.

Om de aandacht niet af te leiden van de hoofdzaak : de Onderwijs-Conferentie en het daar verhandelde, beschrijf ik thans niet in bizonderheden het laatste diner, dat mijn vrienden bijwoonden, en evenmin hun vertrek den volgenden morgen. Het was een fijne attentie dat de dames van het begin

Sluiten