Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstig leven zelf, in casu het christelijk leven, te benaderen.

Laat mij een voorbeeld noemen ontleend aan een gebied • dat heden in bijzondere mate de aandacht trekt, ik meen dat der mysterie-godsdiensten. Te voren was daar betrekkelijk weinig sprake van. En, zooal er van gerept werd: het mysterieuze in den godsdienst (inwijdingen, reinigingen, louteringen) werd in den hoek geschoven waar de magische voorstellingen en praktijken huizen. Hoe zou men dit mystisch-magisch toevloeien .van bovennatuurlijke krachten anders kunnen verklaren? Aan personen, zaken, toestanden, perioden, tijden komt een zekere kracht toe, die wij ma na noemen als wij ze beschrijven zooals zij bij z.g. „primitieven" voorkomt, die met de beperkingen van tabu nauw verband houdt, en waarvan wij de Voorstelling en den invloed allerwege, ook in hooger ideeën en culten herkennen. De praktijken, magische zoo gij wilt, met de wijdingen of offers der puberteitsperiode in zwang; de diks ha-ceremonie vóór het Brahmaansche offer; de mysteriën van Osiris, Adonis, te Eleusis, waarbij voor de mysten de hoop op het namaals wordt ontsloten: wij merken niet alleen de wijde verbreiding er van op, maar wij zijn minder geneigd ze als „bijgeloof" ter zijde te zetten, wij gevoelen in dit alles iets van het essentieel, intiem godsdienstige. Wij beschouwen deze dingen

Sluiten