Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen. De geest van opstand onder de leus van vrijheid, de ongebreidelde zelfzucht, het najagen van genot en belang scheen de moderne maatschappij met ondergang te bedreigen.

Hoe is heden ten dage alles veranderd! Het schijnt ons soms dat vrijheid, de leus der 19e eeuw bij het oude roest is weggeworpen. De macht van den volksgeest behoort niet meer tot het gebied van bezielend ideaal, maar tot dat van dwingend geweld. De Staat heerscht en het woord is aan het zwaard. Persoonlijke willekeur zwijgt, ja de vrije ontwikkeling moet bij het belang van het oogen. blik achterstaan. Hoe staan wij in deze crisis waarmede zooveel wat ons dierbaar is gemoeid is?

Er is een periode afgesloten. Een eeuw rekent niet met het jaarcijfer. In den 19e moesten wij verdedigen, dat de v r ij h e i d door een flets, oppervlakkig, optimistisch liberalisme gepredikt, ja schier gevestigd, een andere was dan geestelijke vrijheid, die diep innerlijk het wezen van den mensch tot ontplooiing moet brengen. Nu in den 20e de macht heerscht willen wij echter daarvoor niet eerbiedig buigen, maar erkennen dat de tucht en 't gezag der menschelijke organisatie, Staat of Kerk, geen waarlijk geestelijke tucht is.

Bij alle gevaren van wat men als bodemloos subjectivisme smaalt, handhaven wij dat waar de geest des Heeren is daar is vrijheid. Alle wezen-

Sluiten