Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historische vragen, de vragen der Canonica specialis voor wat den menschelijken factor betreft, niet de meest belangwekkende zijn, te minder, wijl eene afdoende of zelfs ook maar bevredigende beantwoording in vele gevallen onbereikbaar zal blijken; maar de ontwikkeling van onze Gereformeerde wetenschap eischt, dat ook deze vraagstukken in behandeling genomen worden, en wanneer daaronder dan voor het litterair-historisch probleem van den Pentateuch eene eerste plaats wordt verlangd, zal dit wel aller instemming verwerven.

Wanneer ik spreek van een wetenschappelijk aanvatten van het litterair-historisch probleem van den Pentateuch, bedoel ik daarmede niet uitsluitend, noch zelfs in de eerste plaats een bestrijden van de gangbare vier-bronnen-theorie; want wij hebben er ons wel voor te wachten, dat wij niet louter negatief te werk gaan. Ik bedoel dan vooral het pogen om positief onderzoek te doen naar het ontstaan van den Pentateuch, om positief een oplossing te zoeken van de verschillende problemen, waarvoor de Pentateuch uit het oogpunt zijner litterair-historie ons stelt. Natuurlijk zal deze positieve arbeid niet kunnen geschieden zonder afbakening van onze positie tegenover de gangbare Pentateuch-kritiek, en voornamelijk tegenover hare methoden, maar niet het negatieve, doch het positieve moet op den voorgrond staan.

II. In het volgende wil ik nu trachten de richting aan te geven, waarin zich dan naar mijne meening zulk een positief onderzoek naar de litterair-historie van den Pentateuch zal

hebben te bewegen.

Het dunkt mij daarbij rationeel, uit te gaan van datgene, wat bij eenige opmerkzame beschouwing van den Pentateuch het eerst in het oog springt en met de minste moeite te constateeren valt. De Pentateuch is naar zijn aard een geschiedwerk, loopende over eene tijdruimte van in elk geval verscheidene eeu-

Sluiten