Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzonder viel het ons daarom op, dat Dr. Ubbink telkens heel precies weet, althans het doet voorkomen alsof hij het heel precies weet, tot welke consequenties een of andere probleemstelling leidt.

Trof ons bij mannen als Bavinck en de Hartog steeds het van alle kanten bezien van anderer leering en vooral de groote voorzichtigheid en zoo nauwkeurig mogelijke argumenteering bij het zich tegenover anderen stellen, bij Dr. Ubbink trof ons het onomstootelijk, welhaast ongeargumenteerd geloof in de juistheid van eigen oordeel. ')

„Wanneer iemand zoo heel spoedig den eindpaal bereikt meent te hebben, — zegt Dr. Leendertz in zijn LevensSpanning — is de twijfel gewettigd, of hij den eindpaal wel werkelijk bereikte en niet aan het begin een verkeerden

paal voor den eindpaal aanzag."

* *

*

Wij zijn thans toe aan Dr. Ubbink's vraag 6f de wereld „uit God" geworden, dan wel „door God" gemaakt is. 2)

Let wel. Ook hier dus weder vindt Dr. Ubbink of in het een of in het ander rust.

Voor wie over dit vraagstuk ernstig, logisch nadenkt is het echter spoedig duidelijk, dat hij door of het een of het ander tot antwoord te bieden telkens in éénzijdigheid zou vervallen. Immers, antwoordde hij: „uit God", dan ware de wereld zelf God en was aanstonds Dr. Ubbink gereed om hem te veroordeelen. Antwoordde hij daarentegen: „door God", dan zou hij zich wel verheugen mogen in den goedkeurenden blik van vele goed-bedoelenden — en dies ook van Dr. Ubbink — maar dan zou hij toch na eenig doordenken maar al te spoedig bemerken, dat door zulk een antwoord de wereld buiten God werd geplaatst.

') Typeerend was het oordeel, dat we een Gereformeerde dominé hoorden uiten: „Dr. Ubbink had in plaats van beweren, moeten bewijzen".

2) Ter verduidelijking der „bedoeling", omschrijft Dr. Ubbink nader: „Is God bewust of onbewust?". Deze vraag gaan wij voorbij. Ook hij, die slechts één stenogram van een Middaghoogte-lezing las, kan weten welk antwoord Dr. de Hartog daarop geven zou.

Sluiten