Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de redeneering in deze Rede, gelijk wij meenen dat ook gevonden te hebben in de wetenschappelijke werken van Dr. A. Kuyper Sr., komt ons voor, nooit geheel te kunnen ontkomen aan een idealistisch pantheïsme. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.1) Er wordt zelfs tegen gewaarschuwd,2) doch geleidelijk kan men meer philosophisch dan theologisch redeneerende, komen waar men niet wil wezen.

Den lezer zij gaarne het oordeel over deze tweeërlei sprake gelaten. Wij willen ons onthouden deze regelen van meerdere „nooten te voorzien. Misschien zou de bitterheid dezer wateren ons verbitteren. Daarvoor wachten we ons.

Dit willen wij echter nog vragen : „Kan het niet mogelijk zijn dat Christus-kerk meerder ware gebaat, wanneer én Dr. Ubbink én Dr. de Hartog en allen die hem veroordeelen eens in waarachtig Christelijke liefde aanvingen, elkanders heil in samengang te zoeken?"

Ja, wij weten het zeker, niet alleen Christus-kerk maar vooral de velen, die daarbuiten leven, zouden van zulk samengaan de volle vrucht genieten.

Dat men in plaats van „aanklagen" dan toch eens met

arbeiden aanving.

*

Volgen wij thans weder Dr. Ubbink s bezwaren.

Wij zijn genaderd aan „de allergewichtigste vraag van de historie."

Zooals zoovelen, die de Hartog's werken niet lazen, komt ook Dr. Ubbink tot de — zij het al weder niet met zooveel woorden weergegeven — conclusie : Voor de Hartog heeft het werkelijk gebeurde geen beteekenis, of, liever nog, de Hartog loochent het werkelijk gebeurde en daardoor dus ook de verzoening onzer zonden, die zonder het werkelijk geleefd hebben van Christus niet ware tot stand gekomen.

1) Wij cursiveeren. Bij Dr. de Hartog is het natuurlijk wel de bedoeling!

2) Wij cursiveeren. Door Dr. de Hartog wordt er nooit tegen gewaarschuwd !

Sluiten