Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zoodoende ook min of meer in eenzijdigheid moest vervallen.

Wij moeten echter weder doen zien wat Dr. de Hartog zelf omtrent „het historische feit" en „ten opzichte der geschiedbeschouwing" belijdt.

Ten eerste dan wat betreft het historische feit.

Op Ds. Lindebooms vragen: „Is Christus voor U de Gezalfde Gods, de Fvlessias» aan Israël beloofd, en in den historischen Jezus verschenen ? Belijdt gij als den Christus Hem, die uit Maria geboren werd en op Golgotha leed? antwoordde Dr. de Hartog met dit eene, veel-zeggende

woord : „Ja". *)

Op pag. 189 van het 2e deel der „Noodzakelijke aanvullingen" lezen we :

Geen edel schepsel, geen engel uit den Hemel, geen hoogste creatuur maar de Schepper zelf, God uit den Hemel, de Heer der Heerlijkheid (1 Cor. 2 : 8) is vleesch. mensch geworden.

En daaraan hangt alles2); onze verzoening, onze verlossing, onze verheerlijking."

Met betrekking tot de Hartog's geschiedbeschouwing vinden we op pag- 142 van de 2e jaargang van „Nieuwe Banen" :

„Zonder het historische feit, zou men natuurlijk nimmer doordringen tot de Goddelijke gedachte, die daar achter woont, evenmin als men ooit tot eenige wetenschap komen zou, indien men niet met het onderzoek naar de feitelijkheden, de verschijnselen aanving.3)

storm in Duitschland opgegaan over de vraag of Jezus wel bestaan heeft „geen haar van zijn hoofd" heeft bewogen. In hoeverre deze onbewogenheid bij Dr. Ubbink's beschouwing van het historische feit past, laten wij gaarne den lezer ter beoordeeling.

1} „Mijn overtuiging enz.' pag. 52. In Ds. Lindeboom s antwoord op deze brochure werden deze antwoorden genegeerd !

2) Niet wij cursiveeren.

3) Cursiveering van ons.

Sluiten