Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Deze waarheid staat vast en, indien ze tegen onze beschouwingen wordt aangevoerd, dan kunnen we dit slechts aan ondoordachtheid van de zijde onzer tegenstanders wijten.

„Nimmer hebben wij bedoeld of gezegd, dat het feit1) niet noodzakelijk zoude zijn voor de menschelijke wetenschap.

„Maar, evenals de physioloog uit het onderzoek der feitelijke natuurverschijnselen tot de algemeene wetten komt, die de natuur dragen, zóó ook moet de historievorscher dóór de historische feiten heen komen tot de gedachten Gods, die ook deze feiten dragen."

En op pag. 12 e. v. van „De Heilsfeiten" (derde druk) 2):

„Moge .... onze uiteenzetting zoowel aanvechters als handhavers van de heilsfeiten dienen.

De eersten door hen te doen beseffen, dat het redelijker is, in de historie de redelijkheid Gods te doorzoeken dan te meenen, dat we de waarheid aangrijpen als een stuk hout of steen.

De laatsten door hen al meer te overtuigen, dat het leven den boom draagt en niet de boom het leven. Dat zoo ook het leven Gods de waarheid der geschiedenis moet zijn en daarom nooit of te nimmer angstvallige feitenhandhaving de kracht verbruiken mag van de helden Gods, gepantserd met de wapenrusting des Eeuwigen."

De ons toegemeten ruimte roept om bekorting.

Alvorens echter nog met weinige woorden het tweede deel van Dr. Ubbink's artikel te bespreken, moeten we toch nog op een enkele der door hem gebezigde argumenten de aandacht vestigen.

Dat is noodzakelijk.

Op pag. 85 3) vinden we n.m.: Wij zeggen niet, dat alles wat van Hem (Christus) gezegd wordt, ook van ons moet

') Cursiveering van Dr. de Hartog.

2) Wie omtrent de meeste der door Dr. Ubbink aangeroerde problemen door Dr. de Hartog zelf meer breedvoerig wenscht te zijn ingelicht, verwijzen wij vooral naar dit werk. (Derde druk, dezer dagen verschenen.)

3) „Opbouw" 2e jrg. no. 4.

Sluiten