Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloof", een brochure, waarin de Hartog uitdrukkelijk zegt: „Slechts willen wij hier handelen over den godsdienst in den

algemeensten zin van het woord1). Een pantheïst een

deïst een theïst zie ieder van die kan hier

terecht. Echter wie atheïst, God-loochenaar wil heeten, zulk een staat tegen ons." 2)

Gedeelten uit deze brochure worden benut om aan te toonen, dat de Hartog niet „Gereformeerd is.

Verklaringen van woorden als pantheïst, deïst enz. in deze brochure voor ongeschoolden3) gegeven, moeten bewijzen, dat de Hartog zelf ze eigenlijk niet goed begrijpt.

Wij zijn in de wetenschappelijke wereld niet thuis. Indien men daar echter met dergelijke wapenen elkander bekampt, wat kan men dan van ons, „gemeene geloovigen" verwachten?

Maar .... wij willen maar minder letten op de argumentaties dan wel op de beweringen. Die zijn althans zóó gegeven, dat ze vrijwel verwoorden alle „bezwaren , die te midden der Christenheid tegen de Hartog worden gekoesterd.

Daarom zij nog op een drietal punten uit het slot-artikel gewezen.

Wij letten dan allereerst op wat we vinden op pag. 117, n.m. dat bij de Hartog „van zonde-verzoening, en verlossing, van eeuwige persoonlijke zaligheid geen sprake is.

Dr. Ubbink dwingt ons aan te nemen, dat hij de Hartog's werken niet las. Ware dit wél zoo, dan zou hij b.v. weten, dat het principieel verschil tusschen orthodoxen en modernen door de Hartog juist wordt gevonden in het al ofnietzichvan-zonde-bewust-zijn. En dan zou het niet noodig zijn hier weer te geven, wat Dr. de Hartog schreef op pag. 16 van „Het principieel verschil tusschen orthodox en modern n.m.:

') Wij cursiveeren.

2) Pag. 18.

3) Zie het Voorwoord.

Sluiten