Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is de mensch van nature „goed" en behoeft hij dus slechts tot zelf-inkeer te komen om daar, in eigen innerlijk, God te vinden ; behoeft deze mensch zich slechts te ontwikkelen om te worden wie hij zijn moet, wie hij eigenlijk reeds is, — zoo volgt hieruit vanzelf, dat God hem slechts behoeft te wezen een Opvoeder, Die den mensch leidt, onderricht en aldus tot ontplooiing van zijn in wezen goeden aanleg brengt.

God, de liefderijke Vader, voedt Zijn kind op en is als zoodanig Leeraar.

Maar wie belijdt, dat de mensch van nature „verkeerd" is, hij kan met dit dogma niet volstaan. Hij komt vanzelf tot het besluit: indien God, de Heilige, dezen van nature verkeerden mensch niet principieel vernieuwt, indien Hij hem niet wederbaart en be-keert, zoo blijft de Gods-bemoeienis ontoereikend. !)

Of met andere woorden : leering is niet voldoende, bekeering moet intreden. En zal dit mogelijk zijn, zoo moec de Heilige God zich niet slechts een Leeraar, maar tevens een Verlosser betoonen."

Ten tweede letten we er op, dat door Dr. Ubbink wordt gewraakt de Hartog s betuiging : „Wie God ziet zal sterven".

Dat is weder zoo'n anti-christelijke gedachte, zegt Dr. Ubbink.

Ja, inderdaad, deze gedachte is voor vele z.g. christenen „anti-christelijk . Want hoevele Christus-belijders zijn het, die met Paulus beleven: „Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus onzen Heere"? -)

Het schijnt niet overbodig er hier nog eens op te wijzen, dat de ervaring van den waarlijk-Christen is, dat waar hij God ontmoet, hij weet niets te weten en niets te willen, niets te kunnen en niets te zijn.

En behoeven wij hieraan dan nog toe te voegen een herinnering aan de talloos vele malen, dat Dr. de Hartog

') Wij cursiveeren. 2) 1 Cor. 15 : 31.

Sluiten