Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar behoefden wij ons niet onrustig over te maken;

de zondvloed na ons!

Thans plaatst God er ons zoo eens allerplotselingst midd en in. Godbepaaldtijdenenstonden.Opéénoogenblik begint alles te kraken en te wankelen. Het gan sche schepsel zucht, 't Is merkwaardig, dat al deze voorspelde dingen: oorlogen, hongersnood, aardbevingen, verstoringen in 't volkerenleven en in den dampkring, beroeringen in de samenleving en in 't ingewand der aarde als hand aan hand gaan. Hier zien we de eenheid, het organisme van het geheel, van het universum, en één wet gaat door alles heen, en beheerscht alles, omhoog en omlaag. Al kunnen wij met het verstand dit alles niet altijd in z'n diepSte wortels naspieden, we kunnen het niettemin in de openbaarwording zien, waarnemen in zijn realiteit (werkelijkheid). — En de H. Schrift leert ons, dat achter dit alles, achter dit geheel, machten staan en invloeden werken, die niet van deze aaide zijn, machten des lichts, als ook machten der duisternis. De 'gansche wereld ligt in het booze; heel het heelal moet wederomgeboren worden. Onze planeet is nu nog het terrein van den kamp tusschen God en satan. Het zondebeginsel heeft alle orde doorbroken, is ingedrongen in het hart van heel Gods schepping, zij het ook, om principieel door God overwonnen te worden. Maar dan moet dit nu ook alzijdig uitwerken, opdat de machteloosheid van de zondemacht centraal en universeel aan het licht trede. Zoo moet het dan als 't ware uitgisten, 'k zou haast gezegd hebben „uitkoken" in heel het schepselendom, alom en overal; het gansche schepsel zuchtend.

En naarmate de geschiedenis nu voortschrijdt, en de spiraalslag grooter wordt in het wereldgebeuren, zal dan ook te ontzettender openbaring worden aanschouwd van de in menschheid en schepping (nu nog) inwonende krachten der duisternis.

Zoo wordt dan verklaard, hoe eenerzijds onder invloed van satan, die deze planeet nog tracht te behouden op God, het gansche schepsel, de bewuste en de onbewuste schepping van één en hetzelfde anti-goddelijke beginsel wordt doorwoeld; en tevens, hoe de uitingen daarvan, op alle terrein saamgaande, in steeds schrikkelijker mate zullen zijn.

Vandaar dan algeheele ontwrichting en verstoring op stoffelijk en geestelijk gebied; en dat in klimax; tot een hoogtepunt reeds geklommen, zooals wij het

Sluiten