Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans aanschouwen en doorleven. Niemand had een

uitbarsting als deze verwacht. En toch, en toch

wie daar weet, hoe satan hier zijn strijd moet uitstrijdenen wie in verband daarmede oog heeft voor de klimax in het proces der eeuwen, een klimax van in al breeder afmetingen anti-goddelijk streven, van hooge vlucht in de cultuur, met telkens daaraan verbondene inzinking, om dan wêer van nieuws af geweldiger poging te ondernemen ; wie alzoo de idee verstaat welke de eeuw die achter ons ligt beheerschte, — waarlijk hij die dit alles ziet en kent, dien is het toch ook eigenlijk wêer geen wonder, geen verrassing, dat de dingen van thans geschieden. Hij kan verstaan, dat het alles inhield profetie van een crisis, gelijk we thans dóórmaken, van een overgang tot een weer nieuw vlak in de geschiedenis van wereld en menschheid. En hij weet: „en nog is het einde niet".

Zagen we alzoo, hoe er een proces in klimax van wee, een barensnood van het gansche schepsel zal zijn, — letten we er dan nu op, hoe in de Openbaring van Johannes ons ten deze drie dingen worden geteekend, die in het proces dezer wereldworsteling naar voren zullen treden. Het beest, de valsche profeet en het beeld.

Het beest.

Als God ingaat, verlossend, tot zijn wereld, wordt Hij mensch; dan verschijnt het kindeke van Bethlehem. Als satan echter indringt en optreedt, verschijnt de caricatuur hiervan in de beest-gestalte. Het beest, de incarnatie (vleeschwording) des satans. Het beest, als zinnebeeldige voorstelling van de wereldmacht die uit den mensch is, en van derzelver geweldheerschappij; van de genialiteit der zonde. Het beest, zooals het afschuwelijk is in zijn verschijning; zooals het verscheurt met zijn klauw; onder zijn poot vertrapt; met zijn muil bloeddorstig verslindt.

De eeuw die achter ons ligt is de eeuw der cultuur genoemd. Ha! 't is thans of de menschheid, van daemonischen geest bezeten, er haar behagen in schept, als vernieler en verderver van alle cultuur op te treden. Dwars door de muren van heiligdommen en kunsttempels heen razen en fluiten bommen en granaten; — het beest.

Een journalist die dezer dagen op het slagveld een bajonet-aanval van nabij had aanschouwd, ontboezemde zijn indruk in het woord: ,,'t Was mooi-wreed".

Sluiten