Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo is het telkens in de wereldhistorie aanschouwd. Hier is óók een spiraallijn te ontdekken, van uit God en tot in het eeuwige leven.

Herhaaldelijk zijn te midden van de levensworsteling de gewichtigste en ernstigste vragen gesteld aan het geloof. Vragen die het goed bestaansrecht betroffen van geloof. Zoo in dagen van vervolging; zoo in tijden van Reformatie; zoo met name met de Revolutie; zoo niet het minst door heel de 19e eeuw met haar nieuwe natuurwetenschap, haar vooruitgang en cultuur; nu zou er voor geloof geen plaats meer overblijven, zoo dacht, zoo sprak, zoo.... droomde men.

Maar wat is steeds het eind geweest?

Dat het geloof en zijn wereldbeschouwing telkens zegevierend, gesterkt, gelouterd en alzoo krachtiger dan ooit zijn rechten hernam, of liever bij vernieuwing zich openbaarde.

De wereldoorlog der 20e eeuw is ook een „vrage" aan het „geloof". Maar evenals geloof zijn waarde en beteekenis heeft behouden tegenover en ondanks de wetenschap-evolutie der 19e eeuw, zoo zal dit geloof zijn goddelijken oorsprong en dies zijn bestaan handhaven ook tegenover de volkeren-revolutie der 20e eeuw.

Wat is er aan de hand in onze dagen? We gaan over, door deze worsteling heen (zoo ging het altijd toe in 't wereld-proces) tot een nieuw vlak. Een overgangstijdperk wordt thans doorworsteld.

Hoe het op dit nieuwe vlak er uit zal zien, wie zon het durven profeteeren?

Maar zeker is, (waarborg gaf ons ten deze het verleden in zijn analogieën) dat naar dit nieuwe vlak mede overgaat hetgeen gerekend moet worden te behooren tot de wezenlijke goederen der menschheid; en onder die goederen neemt geloof en religie de eerste plaats in. Nieuwe banen voor religie en christendom zullen zich openen.

Tenzij dan dat we reeds nu tot het einde aller dingen zijn genaderd; (wie zal dit uitmaken?) maar dan hooren we de halleluja's der hemelen jubileeren over een aarde van zonde en dood.

In geen geval dus pessimist, maar als van den Geest des Heeren bezield, geleerd, geleid, hebben wij altijd goeden moed.

Al weten we ook, en van die wetenschap hebben we ons terdege bewust te zijn, en ons leven er van

Sluiten