Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden schrijver zijn vroeger verschenen:

Uit het Zieleleven, (een practicale verhandeling.) De Barmhartigheid in het licht van het Christelijk Geloof. Mozes door God afgewezen. (Leerrede over Deut.3:26b.) De brief aan Pergamus. (Leerrede over Openb. 2:12—17.) De Moraal in het zevende Gebod.

De Moraal van het Humanisme, en van het Chr. Geloof in haar beteekenis voor de opvoeding der Jeugd. Vrijzinnige Staatkunde.

„Naarstiglijk komen", (naar Zondag 38.) De hedendaagsche sociale beweging, in hare beteekenis

voor de komst van het Koninkrijk Gods.

Het sociale Vraagstuk en de Staatsbemoeiing.

Doe dat, totdat Hij komt, (een practicale verhandeling

over het godvruchtig avondmaalvieren.) De plaatselijke vereeniging der Gereformeerde Kerken. De Gereformeerde Geloofsleer.

Calvinisme en Hooger Onderwijs.

Het Pessimisme, (een theol.-philos. studie.)

Geloof en Wetenschap. „ . »

Christelijke Wetenschap en de opleiding tot Arts. Christelijke Wereldbeschouwing en de moderne Arbeidersbeweging.

Nieuwe Religie en hare Wijsbegeerte, (een critische studie.) De Moderne Theosophie, „ » „

Het Spiritisme, „ » >,

De Wereldraadselen, „ „ „

De Titanic en de Ark (tijdpreek.)

Sluiten