Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENS BEESTEN HART.

Zijn hart worde veranderd, dat het geen menschenhart meer zij, en hem worde eens beesten hart gegeven, en laat zeven tijden

over hem voorbijgaan

Daarom, o koning! laat mijn raad u behagen, en breek uwe zonden af door gerechtigheid, en uwe ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uwen vrede mocht wezen.

Daniël 4 : 16, 27.

Onze tekstwoorden zijn ontleend aan een wel zeer aangrijpend hoofdstuk der Heilige Schrift. Zij zijn gesproken door Daniël, die aan het Chaldeeuwsche hof Beltsazar genoemd werd, en zij zijn in de eerste plaats bedoeld voor Nebukadnezar, den koning van Babel, die het ellendige volk der Joden in ballingschap gevangen hield, inplaats van hun genade te bewijzen, zooals het in onze tekstverzen heet.

Vragen wij eerst wat er aanleiding toe gaf?

De koning deelt het mede in een proclamatie, die hij op het einde zijns levens voor zijn volken uitvaardigde. Dat koninklijke plakkaat is u voorgelezen. Het behaagde den koning daarin voor al zijn onderdanen te verkondigen de schrikkelijke teekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan hem gewrocht had, opdat zij dien God in zijn eeuwige heerschappij beter zouden erkennen, dan hij zelf gedaan had.

En nu de inhoud van het plechtige staatsstuk.

Sluiten