Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteengezet — een groot aantal organisaties, die echter elk voor zich volkomen zelfstandig zijn, dan ook enkel door banden van onderling verkeer worden samengebonden, maar die, ook waar zij erkennen op denzelfden grondslag te staan, lang niet altijd elkanders optreden ten volle goedkeuren.

Eén algemeene wereld-organisatie is er dus nog niet en, al is er, gelijk beneden zal worden vermeld, sinds 1921 een Internationale Unie van magonnieke grootmachten gevormd, deze zal voor zeker langen tijd een federatief karakter blijven dragen, dus niet gelijken op eene ondeelbare eenheid, als dit bij de Roomsch-Katholieke kerk, de orde van Jezuïeten, het Leger des Heils, de Odd-fellow-orde enz. het geval is.

Dan weder bezigt men het woord „vrijmetselarij" om daarmede het totaal der individueele vrijmetselaren aan te duiden. Vooral in dezen zin komt de uitdrukking voor in den mond en in de pen van de talrijke tegenstanders der Orde die gaarne, hetgeen zij, terecht of te onrechte, meenen in het optreden van bepaalde vrijmetselaren te kunnen afkeuren, op rekening stellen van de totaliteit der vrijmetselaren.

Ook dit gebruik van het woord is minder juist. De vrijmetselaren, verspreid over het oppervlak der aarde, vormen samen zeker een broederschap-naar-den-geest; zij gevoelen zich onderling solidair verbonden; maar het is eene broederschap die slechts naar binnen werkt, die de harten der vrijmetselaren treft en die geen buitenstaander het recht geeft eenige aanspraak tegen allen te doen gelden op grond van hetgeen de enkele deed.

2. Juist gebruik van dat woord. — Slechts tusschen tweeerlei gebruik van den term kan met recht worden gekozen. Volgens het eene is „vrijmetselarij" de naam voor de methode van leven en handelen welke de vrijmetselaren zich als de juiste voorstellen; volgens het andere is het woord de naam van de geestesrichting die aan deze methode te grondslag ligt.

Sluiten