Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er in slaagt aan de maatschappij menschen te leveren, die de beteekenis van hun menschzijn hebben leeren begrijpen en die ernstig voornemens zijn hunne roeping in de maatschappij te vervullen.

Nooit zal men dan ook de loge of de Orde, het geheel van loges, als lichaam in de wereld zien optreden of het moest zijn om financiëelen steun te verleenen aan eenig algemeen maatschappelijk werk, en zij die vragen naar de daden der loges zullen teleurgesteld worden. Gedurende de twee eeuwen dat de Orde van vrijmetselaren in haar tegenwoordigen vorm bestaat, heeft zij — beneden haal ik een woord van deze strekking aan van Lessing .— als organisatie geen aanwij sbaar werk verricht.

Ongelijk hebben zij die •— als wel eens gebeurt •— der Orde verwijten dat zij, gedreven door een hoog ideaal, er niet naar streeft actief, als lichaam op te treden; die om een voorbeeld te noemen van haar verwacht hadden dat zij den wereldoorlog zou hebben voorkomen of tot een spoedig einde gebracht; een verwijt dat ook wel gericht is tot andere wereldbonden als de Roomsch katholieke kerk. Wij gelooven niet dat zulk actief propagandawerk op den weg der Orde ligt en wat wij van de resultaten van dergelijken arbeid van andere organisaties hebben ervaren, is niet in staat ons naar zulk actief optreden te doen verlangen.

Haar arbeid is, om een bekende tegenstelling ook hier te bezigen, nooit van repressieven, wel echter van preventieven aard. Zij beschouwt, wat er voor afkeurenswaards in de wereld gebeurt, als het proces eener ziekte, waartegen de middelen waarover zij beschikt, bitter weinig kunnen uitrichten, maar tot voorkoming van herhaling waarvan zij veel kan doen en doet.

Als zij er naar streeft menschen te vormen van hoog zedelijk karakter, menschen die in de wereld staan als verkondigers van de ideeën van vrede en broederschap, als voorvechters van al wat waar is, schoon en welluidend, dan doet

Sluiten