Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloot te leggen, maar daardoor dat men voelt, dat daar het geheim van zijn innerlijk leven beter beschermd is dan ergens elders. In een oprechte loge heeft men geen wantrouwen te vreezen en geen misbruik van den broedernaam. Men weet dat alles, wat men den broeders mededeelt. in trouwe harten wordt bewaard en zorgvuldig en broederlijk onderzocht wordt; evenzeer dat men niet bloot staat aan argwanende of nieuwsgierig spiedende oogen. Men zoekt de loge op, niet om zich zelf geestelijk ten toon te stellen, maar om zich in de grootste en kalmste rust in zich zelf te verdiepen.

„Nergens kan men zich eenzamer voelen dan in een groote stad. het gevoel van eigen volstrekte nietigheid, en van volstrekt buitengesloten te zijn, kan letterlijk neerdrukkend werken. Maar het gevoel, hand in hand te staan naast een trouwen vriend, stelt het hart gerust en ontneemt den schrik aan mogelijke gevaren. Als zulk een trouwe broederhand werkt de loge. En daarbij kan de gedachte van den bond als wereldbond van machtigen invloed zijn. Niet enkel de goede buren en makkers in dezelfde stad, die men al kent van de straat, zijn broeders. Overal in de wereld, waar goede en trouwe menschen leven, vereenigen zich aller gedachte en aller wil tot hetzelfde streven om zich zelf te veredelen en de menschheid meer volkomen te maken. Het feit dat alle invloeden van staat, ras, kerk, die scheiding kunnen te weeg brengen, uit het oog worden verloren en slechts de gemeenschap, in wezen, van alle goede menschen op den voorgrond treedt, komt hier in wonderbare grootheid aan het licht".

VI

DE VRIJMETSELAREN

22. VrijmeUelaar in den echten zin deó woordê. — In ruimen zin is als vrijmetselaar alleen hij, maar dan ook ieder te be-

Sluiten