Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook een andere veel verbreide beschuldiging, dat het lidmaatschap der Orde mee zou brengen steun voor de verkrijging van ambten of betrekkingen, dan wel voor promotie, bevoorrechting dus boven andere gegadigden, is volkomen ongegrond. Naar mijne ervaring is een lid der Orde, dingend naar een ambt, er eer minder gunstig aan toe dan anderen, omdat zijne tekortkomingen zooveel beter bekend zijn dan die van anderen en omdat hij, die recht van benoeming of voordracht heeft, van een medebroeder dubbele plichtsbetrachting eischt. Zijn oordeel is allicht omtrent een medebroeder strenger dan dat over een ander.

26. Vrouwen niet lid der Orde. — De eerste eisch aan den candidaat te stellen is deze, dat hij is wat wij noemen „een vrij man van goeden naam", twee hoedanigheden die, dit spreekt vanzelf, enkel op het innerlijk leven van den candidaat betrekking hebben.

Echter is een andere eisch in dezelfde woorden opgesloten: deze, dat de candidaat is een man. Vrouwen worden in het regelrecht uit de eerste grootloge voortgesproten grootloges en grootoostens niet opgenomen. In het bijzonder om aan dezen, als onbillijk en onjuist gevoelden misstand tegemoet te komen, hebben voor een vijftigtal jaren eenige vrijmetselaren in Frankrijk een organisatie gesticht naar het model der Orde, die onder den naam ,Le Droit humain" op maponnieke wijze arbeidt en ook vrouwen opneemt. Dat lichaam is sedert over tal van landen verspreid en bezit ook in Nederland enkele loges, terwijl nog eene afzonderlijke Nederlandsche organisatie, ook onder maqonnieken naam arbeidend, ook de vrouw toelaat. Door de meesten, ook door hen die gaarne de vrouw in de Orde zagen opgenomen, wordt de stichting van die afzonderlijke lichamen betreurd. Het kan, zoo meenen zij, voor de overwinning van een bepaald denkbeeld nooit nuttig zijn het in een eigen organisatie tot verwezenlijking te brengen. Door de uittreding uit de Orde van zoovelen,

Sluiten