Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hiërarchieke beteekenis; dan in zoover dat de bestuurders der loge en der Orde alleen uit hen die den meestergraad bezitten verkozen kunnen worden.

31. De zedelijke beleekenió van het gradenonderscheid. — Het gradenonderscheid heeft voornamelijk zedelijke waarde. De graden verzinnelijken de ontwikkeling welke elke mensch moet doormaken, die eerst door arbeiden aan zich zelf tot arbeider kan worden ten nutte der menschheid en allengs van medearbeider tot zelfstandig arbeider kan opklimmen. Feitelijk bezit de groote meerderheid der vrijmetselaren den meestergraad, in overeenstemming met het inzicht dat slechts hij tot leerling kan worden aangenomen die reeds den meestervrijmetselaar, dat is het volle vrijmetselaarschap, in zich heeft.

Toch heeft het gradenonderscheid ook reëelen zin, in zooverre als ook de beste nog wel eenige vorming noodig heeft voor hij voor werkelijken vrijmetselaars-arbeid ten volle geschikt is en in zoover als hij invloed in de Orde alleen ten volle verdient nadat hij eenigen tijd in haar verkeerd heeft, haar geschiedenis, hare symboliek, haar ritueel heeft leeren kennen en waardeeren en getoond heeft te zijn waarvoor men bij zijne aanneming meende hem te kunnen houden.

32. Hoogere graden. — Volledigheidshalve vermeld ik dat er behalve de grootloges en grootoostens, die alleen werken in de drie in den tekst gemelde, z.g. symbolieke, graden, nog enkele vrijmetselaarsorganisaties (kapittels e.m.a.) zijn in welke verdere graden worden verleend die echter aan de beteekenis van het symbolisch drietal geen afbreuk doen, en waarin het woord „graad" een andere beteekenis heeft dan hiervoren werd gezegd. Die z.g. „hoogere" en oppergraden worden verleend aan hen die naar het oordeel van hunne medewerkers in die bijzondere organisaties zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het doel dat die organisaties zich voor oogen stellen: meerdere verdieping, grondiger bestudeering van de wijsgeerige vraagstukken die voor den vrijmetselaar van beteekenis zijn. Zeer velen echter achten daarvoor het

Sluiten