Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms infcusschen is zoodanige toestemming niet vereischt meest om historische redenen. Zoo bijv. in Zuid-Afrika waar Nederlandsche loges waren gevestigd lang voor de inbezitneming van het land door Engeland en waar het Nederlandsch Grootoosten ook na die inbezitneming gevestigd bleef. Naast de onder de Engelsche, Schotsche en Iersche grootloges ressorteerende loges bestaan daar te lande tal van loges onder het Nederlandsch Grootoosten ressorteerend, welk aantal nog steeds uitbreiding ondergaat.

In de meeste landen bestaat slechts één Grootloge of Grootoosten. Engeland, Schotland en Ierland moeten in dit opzicht als afzonderlijke landen worden beschouwd, evenals iedere staat van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, iedere staat in de Commonwealth of Australië, iedere provincie in Canada. Sommige landen hebben twee grootmachten, Duitschland telt er zelfs negen en bovendien nog een vrije vereeniging van z. g. onafhankelijke loges; drie dezer grootloges hebben haar zetel te Berlijn.

In Rusland worden geen loges toegelaten. Evenals de vroeger keizerlijke regeering is ook de tegenwoordige sowjetregeering tegen de vrijmetselarij gekant. Ook in Hongarije, waar tot voor enkele jaren een bloeiende grootloge bestond, die nog tijdens den oorlog prachtig philantropisch werk heeft verricht, is deze krachtens besluit der na den oorlog opgetreden regeering ambtshalve opgeheven en pogingen de loges weder te mogen openen zijn tot nog toe niet geslaagd.

In Oostenrijk, waar onder Jozef II een bloeiende Grootloge bestond, maar waar latere keizers de Orde niet duldden, is in 1918 weder eene Grootloge gesticht die zich thans in bloeienden toestand bevindt. In het vroeger van het zelfde Keizerrijk deel uitmakende Tsjecho-Slovakije bestaan nu reeds twee Grootloges.

36. Internationale cijfer*) van 1923. — Volgens het jaarboek voor 1923, uitgegeven door de kanselarij van de Association macponnique universelle, telde de Orde medio 1922

Sluiten