Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou kunnen worden gevierd en wel te Londen, waar de wieg der Orde eenmaal stond.

D e wereldoorlog heeft die hoop den bodem ingeslagen. Aan wereldsamenkomsten was in den eersten tijd niet te denken. Daarvoor was allereerst noodig dat de wereldoorlog werkelijk voorbij zou zijn en de herinnering daaraan eenigszins zou zijn verflauwd. Het spreekt immers wel vanzelf dat de vrijmetselaren van de landen die tot voor kort nog in oorlog waren en tusschen wie de goede politieke aanrakingen niet dan met moeite konden worden hersteld, moeilijk konden besluiten zoo gauw weer feestelijk samen te komen.

Niettemin is de 24ste Juni 1917 nergens onopgemerkt voorbijgegaan. Ook in de landen die toen nog in den oorlog waren, zijn dankbare gedachten gewijd aan de twee, destijds haast onbeteekenend lijkende, samenkomsten in twee, Londensche taveernen, een voorbereidende in the Appletree en een definitieve in the Goose and Gridiron, op St. Jansdag 1717, waarbij vier der toen te Londen bestaande loges zich tot een „Grootloge van Londen" aaneensloten, welke zeer spoedig daarna in de verschillende landen door de andere grootloges of grootoostens is gevolgd. Die samenkomsten zullen nooit worden vergeten, zoolang vrijmetselaren zullen leven. Bij allen zal steeds levend zijn het bewustzijn van groote dankbaarheid voor het initiatief, toen door eenige moedige mannen genomen en voor al wat de nu levende vrijmetselaren voor hun leven genoten hebben door hun behooren tot de „aloude broederschap' , — het bewustzijn ook van groote erkentelijkheid jegens de millioenen die ons zijn voorgegaan en die, enkelen voor de geheele wereld, duizenden voor kleiner kring, dragers zijn geweest van het licht der humaniteit, der ware menschenliefde in den meest omvattenden en meest wezenlijken zin van het woord.

Sluiten