Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

componenten van oorsprong en richting verschillend? Ook voor het belangrijke vraagstuk der Etruscologie kan men dergelijke diepgaande meeningsverschillen vaststellen. Nog slechts één : is in taal, godsdienst, kunst, ook literaire kunst van Rome eigenlijk alles, in ieder geval het beste, van Griekschen oorsprong öf moet en mag men ook hier een belangrijk gebied van eigen geestelijke structuur erkennen ?

Overdrijving en eenzijdigheid in ieder der geïsoleerde kampen veroorzaakt dat zoo velen ontmoedigende, zoo vaak vermoeiende verschijnsel van één schijnbaar constante : van wetenschappelijke eb en vloed, van op en neer doch niet vooruitgaan. De slotconclusie luidt dan meestal: actie is er niet, slechts in schijn; het eenige wezenlijke is: reactie tegen voorafgaand doorslaan voorbij den evenaar, dus poging tot herstel van evenwicht.

De gegevens van een zoo oude en van oudsher zoozeer internationale wetenschap als de Altertumswissenschaft is, zijn m.i. op vele punten aan de grens van hun vruchtbaarheid gekomen. Rangschikking en verwerking der gegevens hebben een zeer hoogen graad van voortreffelijkheid bereikt, ook ten aanzien van den godsdienst der Grieken en Romeinen, doch de interpretatie dier gegevens is vaak nog onzeker en weifelend. Verdere vooruitgang en bevredigender resultaten zijn mogelijk, doch slechts indien ik mij niet zeer vergis bij vervulling van twee voorwaarden. Het zijn deze, dat öf nieuwe gegevens in belangrijke mate bijv. uit Klein-Azië verstrekt worden öf dat men er toe besluit en overgaat verschillende beschouwingswijzen in de bestudeering der reeds bekende gegevens tegelijkertijd aan te wenden.

Van het laatste wil ik U hier een voorbeeld geven, mij intusschen zeer wel bewust, dat een dergelijk onderzoek van een vraagstuk met verschillende instelling den onderzoeker steeds blootstelt aan de bedenking en de kritiek, dat hij vermengt wat gescheiden had dienen te blijven of dat hij niet op de verschillende door hem betreden gebieden een gelijke

Sluiten