Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier nog het concrete geheel gaat vóór de deelen, hetgeen zeer goed samen kan gaan met het welbekende andere verschijnsel, dat de aanduiding van het abstracte geheel, d.i. een abstract woord als bijv. „lid", „zintuig , dat bij zijn ontstaan betaald wordt met een Null-Stufe aan visualiteit, juist ontbreekt en ontbreken moet.

Daarmede ligt de weg open om een verklaring te geven van de verschijnselen, die ik op het oog heb. Zij groepeeren zich om de blijkbaar overoude gedachte, dat schepping en geboorte het verschijnsel zijn, dat aanvankelijk uitsluitend werd toegeschreven aan de inwerking, aan de „komst" van den Hemelgod.

In zooverre als een theorie wint aan betrouwbaarheid, naarmate haar draagkracht grooter blijkt, d.w.z. naarmate het aantal feiten grooter is, dat zij verklaart, mag ik hier een paar feiten vermelden, die in het licht van de door mij voorgestane theorie beschouwd, een eenvoudige en afdoende verklaring vinden. Hier betreft het gegevens, die blijkens hun taalstructuur en hun beteekenis, tot de alleroudste in Griekenland en Italië behooren.

Het zijn: A. de beteekenis van de Grieksche 'A&ijva Aï&vta, B. de beteekenis van zeer belangrijke namen zoowel in Griekenland als in Italië, die alle een woordkern : Pal-, Bal-, Fal- bevatten, welke woordkern m.i. ongeveer „berghoogte" moet hebben beteekend.

Een zuivere parallel voor 'Ei.ev9-via — waar ik straks Uw aandacht op wil vestigen — zie ik in den naam van 'A&tjvü AïS-vta, waarover A. Kiock ') de noodige gegevens verzameld heeft. We vinden hier sporen van een theriomorphe Athena, die de kraai als heilig dier had en vooral vereerd werd te Megara2) en in de „Kraaienstad", Koronea, gelijk Athena

1) Arch. Rel.-Wiss. 18 (1915), 127.

2) Pausanias I, 5,3,.. iv ijl yisyuQt*?1 *v AiO-vlcis y-ciXov/itvbi (ïxorrt'Xo>; Hesychius 2748: iv d" Aï9-viaê ovrcog 'AO-tivu xi/iaxai naga MsyaQfvOiv.

Sluiten