Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xateixai de xal ev-ijXvOia, vgl. ook Aesch. fr. 17, Etymol. Magn. 341,5. Ook het zuiver Gr. woord 'éx-rji-vq „ad- vena" (Gen. ên-rjXvd-oq i. p. v. èji-rjAv&-og is analogieformatie, z. G. Meyer, Gr. Gramm.3 p. 278) hoort hierbij.

Er bestaat niet de minste aanleiding om met vonWilamowitz '), Wackernagel en Nilsson 2) het „Elysium" uit het Karisch af te leiden. Om de te verklaren, kan men: óf aan¬

nemen, dat - O- -4- / - -= - o i werd, evenals - x + i - =- ai is geworden, vgl. itXova-ioc, nXovxos, 3) — öf hierin een o/aafleiding van een volkomen normale - - formatie : xi-q =- iji.vaiq „komst" zien, vgl. i§-rfAvatg „uitweg" Hdt. 7,130, 'r/Xvaig „het komen" Eur. Hek. 67, Ph. 844, maar vooral tjt-rikv-xijq „advena" Thuc. 1,9 eld. en n(toa-rji.v-xoq „vreemdeling" Septuag., waardoor een (secundaire?) ontleding ijlv-, niet -rjXvO- - blijkt en de verhouding S-vvj : ifv-r//g „offeraar" ~ daarvan afgeleid &vo- ia „offer" ook voor rjkvaiov van kracht wordt — öf met Jacobsohn4) en Wackernagel5) hierin een oude wisseling tusschen - - en -a- aannemen, zooals in llyofiakioioq, 'Oi-voiog ÜQOtiaï.iv ')oq, "OXvvO-oq, te voorschijn komt.

Daarnaast staat dan volgens mij, zonder dat de allergeringste twijfel mogelijk is, 'Ekevoïq met de volle phase van den wortel 'leudh - dus uit èXevO-xi-q volkomen klankwettig ontwikkeld, zooals jtXaoiq „vormt" naast nXaxxtxt uit *xXaQ-^ai en xxioiq naast xxtgo staat (niet *7tXaaxiq en *xxioxiq /).

Morphologisch is 'Etevtilq, - iv-oq een merkwaardige, doch volstrekt niet geïsoleerde „versterking" van "Eltvaïq „komst (van den Hemelgod)", later inderdaad gebruikt juist voor de

') Reden und Vortrage I3 293, Staat u. Gesellschaft d. Griechen 7.

2) Zie Nilsson, Minoan-Mycen. Religion, p. 457, 543.

3) Het eenige voorbeeld, dat zou kunnen aantoonen dat 3- -f-i

ion. o<7 werd, nl. nXutrut r**-* jiï-ad-ibt (vgl. bijv. nXai)-avo<; „koekvorm") zegt in zijn isolement heel weinig.

■») Berl. phil. Woch. 1914, 981.

5) Bij Nilsson, Minoan-Mycen. Religion 450.

Sluiten