Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen en trapsgewijze voorwaarts drong en duizend doeken zwaaiden, met tranen besproeidAldus met onbeschrijfelijke blijdschap, na achttienjarig onheil op den vaderlandschen bodem ontvangen, werd de Vorst van het geliefde huis van Oranje reeds in de hoofdstad des rijks tot bouvereinen Yorst over bet vrijgeworden Nederland uitgeroepen. Van lieverlede werd de Vaderlandsche bodem van vijanden gezuiverd. Weldra ademde het Vaderland, na zoo vele jaren van vernedering, weder vrij. Het volksbestaan was herwonnen, de regten waren gewaarborgd, de bronnen van bestaan begonnen mildelijk te vloeijen, de lang ontbeerde waren stroomden van alle kanten naar het Vaderland toe, een nieuw en gewigtig tijdperk was geopend en in de toekomst vertoonde zich, na zoo gelukkige herstelling, het lagchendst verschiet.

Van dien tijd af tot op deze ure toe heeft het aan de voortdurende zorg van God over en zijne weldadigheid jegens ons niet ontbroken. Als dezelfde dwingeland, die zoo lang ons onderdrukte, twee jaren later zich op nieuw verhief, heeft de hand des Almagtigen den stef des drijvers andermaal verbroken, waar alles op het spel stond alles doen herwinnen, onze tel bedreigde onafhankelijkheid op nieuw bevestigd en aan Nederland gegeven onder Oranje eene nieuwe en gezegende toekomst te gemoet te gaan. In andere landen mogt nog inwendig en in de diepste verborgenheid het vuur van tweedragt en partijschap smeulen, vijftien jaren althans mogten wij stil en rustig, als onder wijnstok en vijgenboom nederzitten, het goede dezer aarde smaken en in vele opzigten een benijdenswaardig lot genieten. Met vrijheid van denken en spreken in het godsdienstige en staatkundige, ging de onschatbare vrijheid van geweten gepaard; koophandel en zeevaart, landbouw

Sluiten